Tillsynsmeddelande 20.8.2013 – 62/2013

Europeiska bankmyndigheten offentliggjorde sin andra mellanrapport om konsekventa riskvägda tillgångar vid beräkning av kapitaltäckningen

Den 5 augusti 2013 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) den andra mellanrapporten om sin analys av konsekventa riskvägda tillgångar vid beräkning av kapitaltäckningen. I rapporten presenteras resultaten av den andra fasen av analysen av konsekventa riskvägda tillgångar i staters, kreditinstituts och storföretags exponeringar (lågfallisemangsportföljer, eller "low-default portfolio", LDP). Syftet var att identifiera och klarlägga de betydande skillnaderna och bakgrundsfaktorerna i dessa exponeringar, där riskklassificering utgör en speciell utmaning eftersom det inte finns mycket observationsmaterial att tillgå. EBAs analys ligger i linje med resultaten av den globala analys som Baselkommittén publicerade nyligen.

De viktigaste resultaten av analysen

Under den första fasen av analysen utredde man de viktigaste bakgrundsfaktorerna till de observerade skillnaderna i riskvikterna. I den jämförande analysen under andra fasen identifierade man de väsentliga skillnaderna på följande delområden:

  • omfattningen av användning av internmodeller (tillämpning av schablonmetoden permanent eller inom ramen för en övergångsplan)
  • PD- och LGD-estimaten för samma åtagande gällande samma motpart
  • definition av fallissemang och beräkning av andelen fallissemang som används vid kalibrering av modellerna
  • beräkning av riskvikt och förväntad förlust för åtaganden som klassificerats som fallerade.

I analysen observerade man inkonsekvenser i beräkningen av maturitet (M), konverteringsfaktorn (CCF) för definition av EAD och bankernas rapporteringsrutiner.

Handlingsalternativ och åtgärder

Skillnader i riskvägning kan anses vara förväntade vid tillämpning av internmodeller enligt Basel II-ramen, men de avvikelser som härrör från skillnader i bankers och tillsynsmyndigheters rutiner kräver en noggrannare utredning. EBA fäster uppmärksamhet vid dessa skillnader när den utarbetar tekniska tillsyns- och tillämpningsstandarder (RTS, ITS) med stöd av kapitalkravsförordningen (CRR).

Åtgärderna riktas på följande fyra delområden:

  • tillsynsmyndighetens informationsskyldighet
  • grundlighet och exakthet i validerings- och övervakningsprocesserna av bankernas interna modeller
  • beaktande av särdragen i LDP-åtagandena i EBAs riktlinjer och tekniska standarder
  • begränsning av värdena för IRB-riskparametrarna eller publicering av referensvärden.

EBA publicerar före utgången av 2013 en rapport om riskvikterna i SME-företagsåtaganden och åtaganden med säkerhet i bostad.

Metodik vid LDP-analysen

Analysen av LDP-portföljerna utfördes som en övning med hypotetiska portföljer (Hypothetical Portfolio Exercise, HPE) under slutet av 2012. I övningen deltog 35 banker som tillämpar IRB-metoden från 13 EU-länder.

Analysen möjliggjorde en direkt jämförelse av IRB-parametrarna (PD, LGD) och riskvikterna för identiska exponeringar (hypotetiska exponeringar, icke säkerställda senior exponeringar) mot samma grupp av motparter. De deltagande bankerna skulle också uppge riskvikterna och de förväntade förlusterna för de verkliga exponeringarna (real exposures) med samma motparter. Jämförelsen av de hypotetiska och de verkliga exponeringarna möjliggjorde en analys av maturiteten (M) och effekterna av olika metoder att minska riskerna.

HPE-analysen kompletterades med enskilda intervjuer med tolv utvalda banker.

Närmare upplysningar

lämnas fr.o.m. 12.9.2013 av riskexpert Matti Suni, telefon 010 831 5259.

Bilaga

Rapporten finns på EBAs webbplats.