Valvottavatiedote 20.8.2013 – 62/2013

Euroopan pankkiviranomainen julkaissut toisen väliraportin rahoitustaseen vakavaraisuuslaskennassa sovellettavien riskipainojen johdonmukaisuudesta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 5.8.2013 toisen väliraporttinsa osana vakavaraisuuslaskennassa sovellettavien riskipainotettujen saamisten riskipainotuksen johdonmukaisuutta arvioivaa analyysia. Raportissa esitellään valtio-, luottolaitos- ja suuryritysvastuiden (matalan maksukyvyttömyysasteen salkut, eli ns. low default portfoliot, LDP) riskipainojen johdonmukaisuutta arvioivan analyysin toisen vaiheen tulokset.  Tavoitteena on ollut tunnistaa ja selvitellä riskipainotettujen saamisten merkittäviä eroja ja taustatekijöitä näissä vastuissa, joissa riskiluokittelu on havaintoaineiston vähäisyyden vuoksi erityisen haasteellista. EBAn analyysi on linjassa Baselin pankkivalvontakomitean äskettäin raportissaan julkaiseman maailmanlaajuisen analyysin tulosten kanssa.

Tarkastelun keskeisiä tuloksia

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin keskeisimmät riskipainoissa havaittujen erojen taustalla olevat tekijät. Toisessa vaiheessa suoritetussa vertailuanalyysissa tunnistettiin oleellisia eroja seuraavilla osa-alueilla:

  • sisäisten mallien käytön laajuus (standardimenetelmän soveltaminen pysyvästi tai osana siirtymäsuunnitelmaa)
  • saman vastapuolen saman vastuun PD- ja LGD-estimaatit
    maksukyvyttömyyden määritelmä ja mallien kalibroinnissa käytettävän
  • maksukyvyttömyysasteen laskenta
  • riskipainojen ja odotettujen tappioiden laskenta maksukyvyttömiksi luokitelluille vastuille.

Tutkimuksessa havaittiin myös maturiteetin (M) laskentaan, EAD:n määrittämisessä sovellettavaan luottovasta-arvokertoimeen (CCF) sekä pankkien raportointikäytäntöihin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia.

Toimintavaihtoehtoja ja toimenpiteitä

Basel II -kehikon mukaisia sisäisiä malleja sovellettaessa riskipainojen eroavuuksia voidaan pitää ennalta odotettuina, mutta pankkien ja valvontaviranomaisten erilaisista käytännöistä aiheutuvat erot edellyttävät tarkempaa selvittelyä. EBA tulee kiinnittämään huomiota näihin eroihin laatiessaan teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja (RTS, ITS) vakavaraisuusasetuksen (CRR) valtuuttamana.

Toimenpiteet kohdistuvat neljälle osa-alueelle:

  • valvojan tiedonantovelvollisuus
  • pankkien sisäisten mallien validointi- ja monitorointiprosessien perusteellisuus ja täsmällisyys
  • LDP-vastuisiin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottaminen EBAn antamassa ohjeistuksessa ja teknisissä standardeissa
  • IRB-riskiparametrien arvojen rajoittaminen tai vertailuarvojen julkaiseminen.

Vuoden 2013 loppuun mennessä EBA julkaisee SME-yritysvastuiden sekä asuntovakuudellisten vastuiden riskipainoja käsittelevän raportin.

LDP-tarkastelun metodologiasta

LDP-portfolioiden tarkastelu suoritettiin hypoteettisten salkkujen harjoituksena (Hypothetical Portfolio Exercise, HPE) vuoden 2012 loppupuolella. Mukana oli 35 IRB-menetelmää soveltavaa pankkia 13 EU-maasta.

Analyysi mahdollisti yhteisen vastapuolijoukon samanlaisten vastuiden (hypoteettinen vastuu, vakuudeton senior-vastuu) IRB-parametrien (PD, LGD) ja riskipainojen suoran vertailun. Mukana olleilta pankeilta pyydettiin lisäksi samojen vastapuolien todellisten vastuiden (real exposures) tiedot riskipainoista ja odotetuista tappioista. Hypoteettisten ja todellisten vastuiden vertailu mahdollisti maturiteetin (M) ja riskinvähennyskeinojen vaikutusten arvioinnin.

HPE-analyysia täydennettiin valittujen kahdentoista pankin kanssa käydyillä kahdenkeskisillä haastatteluilla.

Lisätietoja antaa

12.9.2013 alkaen riskiasiantuntija Matti Suni, puhelin 010 831 5259.

Liite

Raportti on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.