Tillsynsmeddelande 27.6.2013 – 52/2013

EU-lagstiftningen om de nya kapital- och likviditetskraven för finanssektorn (det s.k. CRD4-paketet) har offentliggjorts i den officiella tidningen

Det nya kreditinstitutsdirektivet (CRD4) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR) har offentliggjorts  i EU:s officiella tidning.

CRD4 ska införas genom nationell lagstiftning. Finansministeriet väntas skicka regeringens utkast till proposition med förslag till ny kreditinstitutslag och några andra relaterade lagändringar ut på remiss i slutet av sommaren, och lagarna förväntas träda i kraft senast den 1 juli 2014.

CRR är direkt tillämplig lagstiftning. Den ska i regel tillämpas från och med den 1 januari 2014. Om CRR då avviker från gällande nationell lagstiftning, tillämpas CRR tills den nationella lagstiftningen har ändrats.

Genom CRR åläggs Europeiska bankmyndigheten (EBA) att göra utkast till en hel del tekniska standarder som ska precisera reglerna. Tekniska standarder fastställs genom kommissionens förordningar eller beslut och de är också en del av den direkt tillämpliga lagstiftningen.

Eftersom CRR och de tekniska standarder som preciserar den är en del av den direkt tillämpliga lagstiftningen, begränsas Finansinspektionens rätt att utfärda föreskrifter betydligt. Därför kommer Finansinspektionen att upphäva standarderna om beräkning av kapitaltäckning, offentliggörande av information om kapitaltäckningen och rapportering av stora exponeringar senast den 31 december 2013. Finansinspektionen förenar alla sina resterande föreskrifter och anvisningar om kapitaltäckningsberäkning och stora exponeringar i en föreskrift (Föreskrifter och anvisningar: Kapitaltäckningsberäkning och stora exponeringar). Utkastet till föreskrift skickas ut på remiss i början av hösten 2013.

CRD4 omfattar krav angående start av verksamhet och tillhandahållande av tjänster samt krav på myndighetstillsyn (s.k. pelare 2), sanktioner och intern styrning i bolag. Det innehåller också högre kapitalkrav i form av olika buffertar.

CRR innefattar bestämmelser om beräkning av kapitalbasen och kapitalkraven, likviditet, minimikapitaltäckningsgrad och stora exponeringar. Dessutom innefattar den bestämmelser om kraven på upplysningsplikt.

Finansinspektionen ska arrangera ett informationstillfälle om CRD4 i början av hösten 2013.

Frågor och svar på EBAs webbplats

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har på sin webbplats  frågor och svar, där alla som vill får ställa frågor om tolkningen av de nya reglerna. Svaren är inte juridiskt bindande, men de är ett sätt att försöka skapa enhetliga regler i Europa. Finansinspektionen har inte längre befogenheter att ge tolkningar om reglerna. EBAs målsättning är att svara på frågorna inom två månader från att ha fått frågan. 

Upplysningar

  • fram till den 2 juli 2013, jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319 och e-post minna.sahari(at)fiva.fi
  • den 3‒12 juli 2013, ledande riskexpert Juha Savela, telefon 010 831 5384 och e-post juha.savela(at)fiva.fi
  • från och med den 29 juli 2013, riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422 och e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.