Valvottavatiedote 27.6.2013 – 52/2013

Rahoitussektorin uusia vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia koskeva EU-lainsäädäntö (ns. CRD4 -paketti) on julkaistu virallisessa lehdessä

Uusi luottolaitosdirektiivi (CRD4) ja EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

CRD4 pannaan täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä. Valtiovarainministeriön odotetaan lähettävän hallituksen esitysluonnoksen uudeksi luottolaitoslaiksi ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien muutoksiksi lausunnolle loppukesästä ja lakien arvioidaan tulevan voimaan viimeistään 1.7.2014.

CRR on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Sitä aletaan pääsääntöisesti soveltaa 1.1.2014 lukien. Jos CRR tällöin poikkeaa voimassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä, noudatetaan CRR:ää kunnes kansallinen lainsäädäntö on muutettu.

CRR:ssä velvoitetaan Euroopan pankkiviranomainen (EBA) luonnostelemaan huomattava määrä sääntelyä täsmentäviä teknisiä standardeja. Tekniset standardit annetaan komission asetuksina tai päätöksinä ja myös ne ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koska CRR ja sitä täsmentävät tekniset standardit ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan oikeus antaa määräyksiä rajoittuu merkittävästi. Tästä syystä Finanssivalvonta tulee kumoamaan vakavaraisuuslaskentaa, vakavaraisuustietojen julkistamista sekä suurten asiakasriskien raportointia koskevat standardinsa 31.12.2013 mennessä. Finanssivalvonta yhdistää kaikki vakavaraisuuden laskentaan ja suuriin asiakasriskeihin liittyvät jäljelle jäävät omat määräyksensä ja ohjeensa yhteen määräykseen (Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit). Määräysluonnos tulee lausunnolle alkusyksystä 2013.

CRD4 kattaa sekä liiketoiminnan aloittamista ja palvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset että viranomaisvalvontaa (ns. pilari 2), sanktioita ja yhtiöiden luotettavaa hallintoa koskevat vaatimukset. Se sisältää myös lisäpääomavaatimukset erilaisten puskureiden muodossa.

CRR sisältää omien varojen ja vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten laskentaan, maksuvalmiuteen, vähimmäisomavaraisuusasteeseen sekä suuriin asiakasriskeihin liittyvät säännökset. Se sisältää myös kattavat säännökset julkistamisvaatimuksista.

Finanssivalvonta järjestää CRD4-tiedotustilaisuuden alkusyksystä 2013.

Kysymyksiä ja vastauksia -sivusto EBAn verkkopalvelussa

Euroopan pankkiviranomaisella (EBA) on verkkopalvelussaan kysymyksiä ja vastauksia -sivusto, jonka kautta kaikki halukkaat voivat esittää uuden sääntelyn tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Annetuilla vastauksilla ei ole oikeudellista sitovuutta, mutta niiden avulla pyritään toteuttamaan yhdenmukainen sääntely Euroopassa. Finanssivalvonnalla ei ole enää valtuuksia antaa sääntelyyn liittyviä tulkintoja. EBAn tavoitteena on vastata kysymyksiin kahden kuukauden kuluessa kysymyksen saamisesta. 

Lisätietoja antavat

  • 2.7.2013 saakka lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319, ja sähköposti minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi
  • 3.7.–12.7.2013 johtava riskiasiantuntija Juha Savela, puhelin 010 831 5384, ja sähköposti juha.savela(at)finanssivalvonta.fi
  • 29.7.2013 lukien riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, ja sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.