Tillsynsmeddelande 11.4.2013 – 29/2013

EIOPA publicerade ett diskussionsunderlag om behandlingen av vissa långfristiga investeringar vid kapitalkravsberäkningen för offentligt samråd

EIOPA publicerade ett diskussionsunderlag om behandlingen av vissa långfristiga investeringar vid kapitalkravsberäkningen (Discussion Paper on Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments) den 8 april 2013. EIOPA ber intressenter yttra sig om frågorna i diskussionsunderlaget senast den 28 maj 2013.

Diskussionsunderlaget baserar sig på kommissionens brev där EIOPA ombads att utreda huruvida utformningen och kalibreringen av kapitalkrav för vissa långfristiga investeringar enligt Solvens II-redovisningen bör justeras eller sänkas. Utredningen ska speciellt fokusera på infrastrukturinvesteringar, investeringar i små och medelstora bolag och ansvarsfulla investeringar.

Närmare svarsanvisningar finns i EIOPAs meddelande.

Upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.

Bilaga

EIOPAs diskussionsunderlag