Tillsynsmeddelande 30.9.2013 – 68/2013

EIOPA har publicerat riktlinjer för förberedelser för Solvens II

Riktlinjerna gäller följande fyra helheter: förvaltningssystem inklusive riskhantering, proaktiv riskbedömning, rapportering och förhandsgranskning av interna modeller.

Riktlinjerna har lämnats till de nationella tillsynsmyndigheterna som bör tillämpa dem vid tillsynen från och med den 1 januari 2014. Finansinspektionen kommer att införa riktlinjerna genom sina föreskrifter och anvisningar.

Syftet med EIOPAs riktlinjer är att främja införandet av Solvens II-regelverket på ett enhetligt sätt på hela den inre marknaden, att verka för en god intern styrning och riskhantering i försäkringsföretag och att stärka den riskbaserade tillsynen.

Finansinspektionen arrangerar två möten med samma innehåll om riktlinjerna: onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 13–16.30 och tisdagen den 5 november 2013 kl. 9.30–13. Inbjudningar till mötena skickas separat.

Ytterligare information lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.

Bilaga

EIOPAs meddelande