Tillsynsmeddelande 29.4.2013 – 36/2013

EIOPA ger ut två publikationer om pensionssektorn

Resultat av kvantitativ effektstudie

Den 9 april 2013 publicerade EIOPA en rapport om de preliminära resultaten av den kvantitativa effektstudien (QIS) i anslutning till reformen av solvensreglerna för fonder för förmånsbestämda pensioner. Studien utfördes på begäran av kommissionen i slutet av 2012 och i den deltog åtta länder. Finland hörde inte till de deltagande länderna.

EIOPA betonar att det är fråga om preliminära resultat och att arbetet behöver fortsätta. De slutliga resultaten publiceras sannolikt vid halva året.

Rapport finns på EIOPAs webbplats.

Undersökning av förvalda fonder i pensionssystem
Den 25 april 2013 publicerade EIOPA en undersökning av användningen av förvalda fonder (default investment funds) i premiebaserade pensionssystem inom EU. Pensionssystemen är i dag allt oftare premiebaserade. I undersökningen påvisas stora skillnader mellan systemen i praktiken bland annat i fråga om på vilket sätt investeringsobjekten väljs och vem som gör valet.

Rapport finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.