Tillsynsmeddelande 24.7.2013 – 57/2013

EBA rekommenderar att banksektorn håller kvar kapitalnivåerna över minimikraven under övergången till CRD4/CRR

Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 22 juli 2013 ut en rekommendation till EU-ländernas nationella tillsynsmyndigheter om att stora banker ska hålla kvar sina kapitalnivåer över minimikapitalkravet under övergången till det nya kreditinstitutsdirektivet och kapitaltäckningsförordningen (CRD4/CRR). Den nya rekommendation ersätter EBAs kapitalrekommendation för storbanker som publicerades i samband med utgivningen av kapitalbehovsberäkningen den 8 december 2011.

Enligt rekommendationen ska de nationella tillsynsmyndigheterna se till att de banker som omfattas av rekommendationen håller kvar kapitalet på den nivå som förutsattes för uppfyllelse av EBAs kapitalrekommendation från 2011 också under övergången till den nya EU-lagstiftningen. Kapitalgolvkravet i euro (capital floor) fastställs separat för varje bank och motsvarar den nivå som banken skulle uppnå före den 30 juni 2012 för att uppfylla kärnprimärkapitalkravet (Core Tier 1) på 9 % enligt rekommendationen.

Syftet med en hög kapitaltäckning och tillfredsställande kapitalkonservering är att öka förtroendet för EU:s banksektor och bidra till bankernas tillgång till egen finansiering, vilket är en förutsättning för bankernas fortsatta utlåningsförmåga. Kapitalgolvkravet i euro stöder målet att bankerna ska uppfylla kapitalkraven enligt den nya EU-lagstiftningen i första hand genom att öka sitt eget kapital.

De nationella tillsynsmyndigheterna kan bevilja undantag från kapitalkravet i euro enligt rekommendationen endast i begränsade fall. Det förutsätter att företaget under tillsyn lägger fram en plan för rekonstruktion av verksamheten eller en riskreduceringsplan, eller att företaget redan nu fullt ut uppfyller de nya kärnprimärkapitalkraven enligt CRR/CRD4. Undantaget förutsätter också behandling av ärendet i tillsynskollegiet för den aktuella banken samt samråd med EBA.

Av de finländska bankerna gäller rekommendationen utöver OP-Pohjola-gruppen även Nordea Bank Finland och Danske Bank via deras moderföretag. OP-Pohjola-gruppen och moderkoncernerna behövde inte stärka sin kapitaltäckning till följd av kapitalbehovsberäkningen 2011 och deras nuvarande kapitalnivåer ligger över golvkravet enligt rekommendationen.

EBA och de nationella tillsynsmyndigheterna fortsätter att kontrollera bankernas kapitalnivåer under övergången till den nya EU-lagstiftningen. Enligt detta ska de berörda bankerna lägga fram en plan för uppfyllelse av kapitalkraven enligt CRD4/CRR till de nationella tillsynsmyndigheterna före den 29 november 2013.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47.

 
Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 23 juli 2013.