Valvottavatiedote 23.7.2013 – 57/2013

EBA suosittaa pankkisektorin pääomatasojen säilyttämistä CRD4/CRR:n siirtymävaiheessa

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 22.7.2013 EU-jäsenmaiden kansallisille valvontaviranomaisille suunnatun suosituksen, joka edellyttää suuria pankkeja säilyttämään vähimmäisvaatimuksia korkeamman pääomatason uuden luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetuksen (CRD4/CRR) siirtymävaiheessa. Uusi suositus korvaa 8.12.2011 julkaistun pääomatarvelaskelman yhteydessä annetun EBAn suosituksen suurten pankkien pääomatarpeesta.

Kansallisia valvontaviranomaisia suositetaan varmistamaan, että suosituksen piiriin kuuluvat pankit säilyttävät EBAn vuoden 2011 pääomatarvesuosituksen täyttämiseksi vaaditun pääomatason myös uuden EU lainsäädännön siirtymävaiheen ajan. Euromääräinen pääomalattia (capital floor) on pankkikohtainen ja vastaa tasoa, joka pankkien oli saavutettava 30.6.2012 mennessä 9%:n ydinvakavaraisuussuhdesuosituksen (Core Tier 1) täyttämiseksi.

Korkealla vakavaraisuudella ja riittävän pääoman säilyttämisellä pyritään lisäämään luottamusta EU:n pankkisektoriin ja edistämään pankkien oman rahoituksen saatavuutta, mikä on pankkien jatkuvan luotonantokyvyn edellytys. Euromääräinen pääomalattia tukee tavoitetta täyttää uuden EU-lainsäädännön mukaiset vakavaraisuusvaatimukset ensisijaisesti pankkien omaa pääomaa kasvattamalla.

Kansallinen valvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksia suosituksen euromääräisestä pääomatasosta vain rajoitetuissa tapauksissa. Tämä edellyttää, että valvottava esittää toimintojen uudelleenjärjestelysuunnitelman tai riskien vähentämisohjelman tai että valvottava täyttää jo nyt uudet CRR/CRD IV:n mukaiset ydinvakavaraisuusvaatimukset täysimääräisesti. Poikkeuslupa edellyttää myös asian käsittelyä pankkikohtaisissa valvontakollegioissa sekä EBAn konsultointia.

Suomalaispankeista  suositukseen piiriin kuuluvat OP-Pohjola-ryhmän lisäksi Nordea Pankki Suomi sekä Danske Bank emoyhtiöidensä kautta. OP-Pohjola-ryhmän ja emokonsernien ei tarvinnut vahvistaa vakavaraisuuttaan vuoden 2011 pääomatarvelaskelman seurauksena ja näiden nykyiset pääomatasot ylittävät suosituksen pääomalattiavaatimuksen.

EBA ja kansalliset valvontaviranomaiset jatkavat pankkien pääomatasojen seurantaa uuden EU-lainsäädännön siirtymävaiheessa. Suosituksen piiriin kuuluvien pankkien on tämän mukaisesti esitettävä kansallisille valvontaviranomaisille 29.11.2013 mennessä suunnitelma CRD4/CRR:n mukaisten pääomavaateiden täyttämisestä.

Lisätietoja antaa

osastopäällikkö Marja Nykänen, puhelin 010 831 5247.