Tillsynsmeddelande 30.7.2013 – 58/2013

EBA har publicerat ett utkast till teknisk rapporteringsstandard (ITS) för kreditinstituts och värdepappersföretags myndighetsrapportering och uppdaterade bilagor till utkastet

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 26 juli 2013 på sin webbplats publicerat ett utkast till en teknisk rapporteringsstandard (ITS) för rapportering av kapitalbasen och kapitaltäckningen (COREP), årsredovisningen (FINREP), förluster från exponeringar med säkerhet i fastighet, stora exponeringar, bruttosoliditeten (leverage ratio) och likviditeten. Det publicerade standardutkastet har tillställts EU-kommissionen för godkännande och den slutliga bindande tekniska standarden utfärdas i form av en förordning av kommissionen, vilken som sådan utgör bindande lagstiftning i medlemsländerna.

Rapporteringsstandarden harmoniserar kreditinstitutens och värdepappersföretagens rapportering och tillsynsrutiner och gör de rapporterade uppgifterna jämförbara i Europa.

Kapitaltäckningsrapportering enligt den bindande tekniska rapporteringsstandarden (ITS) ska inledas samtidigt som kapitaltäckningsförordningen (CRR) och -direktivet (CRD) träder i kraft den 1 januari 2014 och den första rapporteringstidpunkten enligt standardutkastet är således den 31 mars 2014.

Som bilagor till rapporteringsstandarden har EBA publicerat rapporteringstabeller, relevanta valideringsregler och rapporteringsanvisningar samt en DPM-mall för uppgifterna jämte dokumentation. Kapitaltäckningsrapporter enligt rapporteringsstandarden kan sändas till Finansinspektionen som XBRL-filer enligt DPM-mallen eller genom att använda Finansinspektionens eget rapporteringsprogram.

Den finansiella rapporteringen (FINREP) enligt EBAs rapporteringsstandard ska inledas den 1 juli 2014, men i Finland införs nationell rapportering till myndigheterna på basis av Finrep redan vid början av 2014 och den första rapporteringstidpunkten är således den 31 mars 2014.  För Finrep-rapporteringen används Viratirapporteringsblanketterna. 

Rapporteringsblanketter och -anvisningar för inteckning av tillgångar (asset encumbrance), justering av lånevillkor (forbearance) och för oreglerade fordringar kommer att införlivas i rapporteringsstandarden under slutet av 2013. 

Finansinspektionen kommer att arrangera ett informationsmöte om kapitaltäckningsrapporteringen och den finansiella rapporteringen i början av hösten 2013.

Publikationen finns tillgänglig på EBAs webbplats.

Upplysningar

  • redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 53 80 (Finrep-rapportering) och
  • riskexpert Aleksi Vänttinen, telefon 010 831 55 38 (kapitaltäckningsrapportering)