Valvottavatiedote 30.7.2013 – 58/2013

EBA on julkaissut luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten viranomaisraportointia koskevan teknisen raportointistandardiluonnoksen (ITS) ja sen päivitetyt liitteet

Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA on julkaissut 26.7.2013 verkkopalvelussaan omien varojen ja vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten (COREP), taloudellisen informaation (FINREP), kiinteistövakuudellisiin vastuisiin liittyvien tappioiden, suurten asiakasriskien, omavaraisuusasteen (leverage ratio) ja likviditeetin raportointia koskevan teknisen standardiluonnoksen (ITS). Julkaistu standardiluonnos on lähetetty komissiolle hyväksyttäväksi ja lopullinen sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Raportointistandardi yhtenäistää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten raportointia ja valvontakäytäntöjä sekä mahdollistaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten raportoimien tietojen vertailtavuuden Euroopassa.

Sitovan teknisen raportointistandardin (ITS) mukainen vakavaraisuusraportointi tulee aloittaa samaan aikaan kun vakavaraisuusasetus (CRR) ja direktiivi (CRD) astuvat voimaan 1.1.2014, jolloin standardiluonnoksen mukainen ensimmäinen raportointiajankohta on 31.3.2014.

EBA on julkaissut raportointistandardin liitteinä raportointitaulukot, niiden validointisäännöt ja täyttöohjeet sekä DPM-tietomallin dokumentaatioineen. Raportointistandardin mukainen vakavaraisuusraportointi voidaan toimittaa Finanssivalvontaan DPM-tietomallin mukaisena XBRL-tiedostona tai Finanssivalvonnan omaa raportointisovellusta käyttäen.

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) alkaa EBAn raportointistandardin mukaan 1.7.2014, mutta Suomessa Finrepiin perustuva viranomaisraportointi otetaan käyttöön kansallisesti jo vuoden 2014 alusta alkaen, jolloin ensimmäinen raportointiajankohta on 31.3.2014.  Finrep-raportointiin käytetään Virati-tiedonkeruutaulukoita. 

Vakuussidonnaisia varoja (asset encumbrance), lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia koskevat raportointitaulukot ja ohjeet lisätään raportointistandardiin loppuvuoden 2013 aikana. 

Finanssivalvonta järjestää vakavaraisuusraportointia ja taloudellisen informaation raportointia koskevan tiedotustilaisuuden alkusyksyllä 2013.

Julkaisu löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat

  • tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380 (Finrep-raportointi)  ja
  • riskiasiantuntija Aleksi Vänttinen, puhelin 010 831 5538 (vakavaraisuusraportointi).