Tillsynsmeddelande 19.12.2013 – 88/2013

EBA, EIOPA och ESMA har publicerat en gemensam ståndpunkt om processerna för produktutveckling i finansbranschen

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) publicerade den 28 november 2013 åtta principer om processerna för produktutveckling i finansbranschen (Joint Position of the European Supervisory Authorities on Manufacturers' Product Oversight & Governance Processes).

Syftet med de fastställda principerna är att främja konsumentskyddet genom att utveckla och förbättra aktörernas interna processer för produktutveckling och produkthantering i finansbranschen.

I principerna beskrivs de ovannämnda tillsynsmyndigheternas gemensamma ståndpunkt och förväntningar på vilka synpunkter bolagen bör beakta i produktutvecklingsarbetet och hanteringen av existerande produkter.

EIOPA, EBA och ESMA förväntar sig att de behov som målmarknaden för en produkt har alltid ska beaktas i tillräcklig utsträckning redan när produkten planeras. Bolagets styrelse har i uppgift att sörja för att bolaget har existerande processer och förfaranden som gör det möjligt att fortlöpande följa upp och övervaka produktutvecklingen och hanteringen av existerande produkter.
 
Principerna har beretts i den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Joint Committee). Principerna avser produktutvecklingsprocesserna för produkter och tjänster som omfattas av de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter (exempelvis försäkringar, inlåning, indexlån och investeringsfonder). Den gemensamma ståndpunkten ligger till grund för mer detaljerade sektorvisa regler som finansbranschen ska konsulteras om separat.

Den gemensamma ståndpunkten och meddelandet om det kan laddas ned på EBA:s webbplats.

Upplysningar

  • Ville Kajala, ville.kajala(at)fiva.fi, telefon 010 831 5226 (den 20 december 2013 och nästa gång anträffbar den 7 januari 2014)
  • Merja Junnonen, merja.junnonen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5554 (den 20 december 2013 och nästä gång anträffbar den 2 januari 2014)