Tillsynsmeddelande 6.6.2013 – 44/2013

EBA ber om yttranden om utkasten till tekniska standarder för likviditetsrisk

Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 23 maj 2013 ut två samrådsdokument om likviditetsrisk på sin webbplats. Samrådet gäller 1) utkastet till en teknisk genomförandestandard (draft-ITS) om ytterligare likviditetsövervakningsmått (additional liquidity monitoring metrics) och 2) utkastet till teknisk tillsynsstandard (draft-RTS) om ytterligare likviditetsutflöden (additional liquidity outflows corresponding to collateral needs). Samrådstiden går ut den 14 augusti 2013.

Begäran om yttrande om ytterligare likviditetsövervakningsmått (EBA/CP/2013/18) och begäran om yttrande om ytterligare likviditetsutflöden (EBA/CP/2013/19) finns på EBAs webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden och för anmälan till utfrågningarna. Utfrågningarna ordnas i London den 10 juli 2013.

ITS- och RTS-utkasten bygger på förslaget till EU-förordning om kapitaltäckning och likviditet (det s.k. CRR/CRD IV-paketet). I framtiden ska standarderna ingå i en gemensam regelbok vars syfte är att bidra till en samordnad reglering inom Europa.

Teknisk genomförandestandard om ytterligare likviditetsövervakningsmått

Syftet med den tekniska genomförandestandarden är att ta fram ett ytterligare likviditetsövervakningsmått som, vid sidan av den rapportering som används för definiering av kravet på likviditetstäckning och en stabil nettofinansieringskvot, utgör en del av rapporteringshelheten för bedömning av likviditetsrisker.

Utkastet till teknisk genomförandestandard innehåller rapportering av följande fem uppgifter:

  • Finansieringsrisk (Maturity ladder; contractual and behavioral)
  • Koncentration av finansieringskällor efter motpartstyper (Concentration of funding by counterparty)
  • Finansieringspriser efter finansieringskälla (Prices for various sources of funding)
  • Förnyelse av finansiering (Roll-over of funding)

Tillämpningsområdet för rapporteringen av ytterligare likviditetsövervakningsmått ligger på konsoliderings- och/eller solonivå. Rapporteringsfrekvensen är varje månad, men den kan ändras till varje kvartal om vissa kriterier uppfylls.

EBA förväntas överlämna den tekniska genomförandestandarden till Europeiska kommissionen före den 1 januari 2014.

Teknisk tillsynsstandard om ytterligare likviditetsutflöden

Syftet med den tekniska tillsynsstandarden är att ta fram metoder genom vilka ett institut kan fastställa de ytterligare likviditetsutflödena som enligt ett ogynnsamt marknadsscenario kan drabba institutets derivattransaktioner, finansiella transaktioner och andra kontrakt. 

Standarden innefattar följande tre metoder för att fastställa ytterligare likviditetsutflöden:

  • Schablonmetod (Standard method)
  • Förenklad metod (Simplified method)
  • Internmetod (Internal model-based method)

Dessutom begärs synpunkter på historical look-back -metoden.

EBA förväntas överlämna den tekniska genomförandestandarden till Europeiska kommissionen före den 31 mars 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi.