Tillsynsmeddelande 5.4.2013 – 25/2013

EBA ber om yttranden om de datamodeller (DPM) som anknyter till tekniska standarder för genomförande (ITS) gällande rapportering om kravet på likviditetstäckning, en stabil nettofinansieringskvot och soliditet

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 18 mars 2013 på sin webbplats en remiss om DPM-datamodellen (Data Point Model) som anknyter till den kommande myndighetsrapporteringen om kravet på likviditetstäckning (Liquidity Coverage Ratio, LCR), en stabil nettofinansieringskvot (Net Stable Funding Ratio, NSFR) och soliditet (leverage ratio). 

Remissen är en följd av EBAs tidigare samrådsdokument om utkastet till tekniska standarder för genomförande (Draft Implementing Technical Standards; EBA/CP/2012/05 och EBA/CP/2012/06) gällande rapportering om ovan nämnda krav. Responsen på utkastet lades ut på EBAs webbplats (på engelska) den 20 december 2012. De rapporteringstabeller som publicerades i anslutning till responsen har nu uppdaterats och konverterats till databaser i enlighet med DPM.

DPM-datamodellen beskriver datainnehållet i rapporteringen som en relationsdatabas. Modellen beskriver rapporteringstabellerna (template), de dataelement som ska rapporteras (data points) inklusive klassificeringsfaktorer (dimensions), dataelementens anknytning till rapporteringstabellerna, klassificeringarna inklusive värden och reglerna för kontroll av uppgifterna. Databasen innehåller alla relevanta data som behövs för det tekniska genomförandet av rapporteringen.

Liksom den tekniska genomförandestandarden, bygger remissen på EU:s kommande kapitalkravs- och likviditetstäckningsförordning (CRR, artiklarna 403 och 417). Användningen av modellen främjar införandet av den eftersträvade harmoniserade EU-rapporteringen.

Remisserna inklusive bilagorna (de uppdaterade rapporteringstabellerna och de datamodeller som motsvarar tabellerna samt reglerna för kontroll av uppgifterna) finns på EBAs webbplats ( EBA/CP/2013/03 och  EBA/CP/2013/04). Där finns också detaljerade anvisningar för yttranden. Remisstiden går ut den 13 maj 2013.

Vänligen skicka yttrandena som tillsänts EBA även Finansinspektionen för kännedom. Adressen är EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Upplysningar lämnas av

  • riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi
  • analytiker Janne Hukka, telefon 010 831 5256 och e-post janne.hukka(at)fiva.fi.