Tillsynsmeddelande 8.4.2013 – 28/2013

EBA ber kreditinstituten att yttra sig om rapporteringen av justering av lånevillkor (forbearance) och oreglerade fordringar

Europeiska bankmyndigheten publicerade den 26 mars 2013 på sin webbplats utkast till nya specifikationer och tabeller för myndighetsrapportering av justering av lånevillkor och oreglerade fordringar.

Syftet med harmoniserad EU-rapportering är att möjliggöra bedömning av vilka effekter volymen av justering av lånevillkor och förändringarna i denna har på arten av lånen, samt att underlätta jämförelser mellan olika kreditinstitut.

Tabellerna för justering av lånevillkor och oreglerade fordringar ska integreras i EBAs bindande tekniska rapporteringsstandard (ITS).

Samrådstiden pågår till den 24 juni 2013 och en utfrågning om samrådet ordnas i London den 2 maj 2013.

Remissen (EBA-CP-2013-06) inklusive tabellerna, rapporteringsanvisningarna, datapoint-modellen och valideringsreglerna finns på EBAs webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden och för anmälan till utfrågningen.

Vänligen skicka yttrandena so tillsänts EBA även Finansinspektionen för kännedom. Adressen är EBA-coordinator(at)fiva.fi.

Upplysningar lämnas av

byråchef Jaana Ladvelin, telefon 010 831 5313 och e-post jaana.ladvelin(at)fiva.fi.