Tillsynsmeddelande 4.12.2013 – 79/2013

EBA begär yttranden om utkast till kapitalbasstandard som behandlar flerfaldig utdelning och olika stor vinstutdelning – del IV

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 27 november 2013 på sin webbplats ett utkast till teknisk tillsynsstandard (RTS) angående kapitalbas – del IV.

RTS-utkastet syftar till att

  1. fastställa enhetliga kriterier för kapitalinstrument med flerfaldig utdelning vilken kan leda till en oproportionerligt stor inverkan på kapitalbasen
  2. förtydliga begreppet preferensutdelning.

I utkastet föreslås kvantitativa begränsningar på flerfaldig vinstutdelning för sammanslutningar som är aktiebolag. Begränsningar föreslås även för sammanslutningar som har andra bolagsformer trots att EBAs rätt att utfärda standarder för dessa sammanslutningar ännu är under utredning. 

Remisstiden går ut den 24 januari 2014. En utfrågning i anslutning till samrådet ordnas i London den 16 december 2013.

Samrådsremissen (EBA/CP/2013/43) och RTS-utkastet finns på EBAs webbplats. På EBAs webbplats finns också anvisningar för yttranden och för anmälan till utfrågningen.

RTS-utkastet baserar sig på artikel 28.5 i EU:s kapitalkravsförordning 575/2013 till vilken har lagts kompletterande befogenhet för EBA att uppgöra RTS-utkastet under DRDIV-förhandlingarna.

Finansinspektionen vill att tillsynsobjekten ska uppmärksamma att standardutkastet kan påverka om aktier av olika slag, andelar, grundfondsandelar eller kapitaltillskott, vars utdelning avviker från de övriga kärnprimärkapitalinstrumenten, får inkluderas i kärnprimärkapitalet (CET1) efter den 1 januari 2014 när kapitalkravsförordningen börjar tillämpas och när standardutkasten har trätt i kraft som EU-förordningar.

EBA kommer att ge standardutkastet till Europeiska kommissionen senast den 1 april 2014. Utkastet kommer att införlivas i en gemensam regelbok vars syfte är att bidra till en samordnad reglering inom Europa och speciellt höja kvaliteten på kapitalbasen i kreditinstitut och värdepappersföretag.

Vänligen skicka yttrandena som tillsänts EBA även Finansinspektionen för kännedom. Adressen är EBA-coordinator(at)fiva.fi.

Upplysningar

  • jurist Minna Sahari, telefon 010 831 53 19, e-post minna.sahari(at)fiva.fi, från och med 9 december 2013
  • redovisningsexpert Olli Salmi, telefon 010 831 5315, e-post olli.salmi(at)fiva.fi.