Kallelse Officiella tidningen 11.7.2023: SHB Liv Försäkringsaktiebolag överlåter sitt försäkringsbestånd rörande filialverksamheten i Norge till DNB Livsforsikring AS

På basis av 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) meddelas härmed, att SHB Liv Försäkringsaktiebolag och DNB Livsforsikring AS har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen att överlåta försäkringsbestånd. Enligt planen överlåter SHB Liv Försäkringsaktiebolag sitt försäkringsbestånd rörande filialverksamheten i Norge till DNB Livsforsikring AS. Försäkringsbeståndet består av följande försäkringar:

IPA utan förmånstagare, (frivillig pensionsförsäkring)
IPA med förmånstagare, (frivillig pensionsförsäkring)
IPA UR, (invaliditetsförmån anknuten till frivillig pensionsförsäkring)
Livrente, (frivillig pensionsförsäkring)
Kollektiv Livrente, (gruppensionsförsäkring)

Samtliga ovannämnda försäkringar tillhör livförsäkringsklass 3.

På grund av detta uppmanas de försäkringsborgenärer för försäkringar som ingår i det försäkringsbestånd som överlåtas, vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen, att framställa dem till Finansinspektionen senast den 31 august 2023.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, vid adress Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Upplysningar: Senior jurist Katri Jokinen tel (09) 183 5393

Helsingfors den 6 juli 2023

FINANSINSPEKTIONEN