Offentlig delgivning 28.6.2019 – 3/2019

Finansinspektionens beslut begränsar marknadsföring, distribution och försäljning av kontrakt avseende prisdifferenser (CFD-kontrakt) till icke-professionella kunder

Finansinspektionens beslut dnr 6/02.05.21/2019

Finansinspektionen har med stöd av artikel 42 i förordningen om marknader för finansiella instrument beslutat att begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av kontrakt avseende prisdifferenser (CFD-kontrakt) till icke-professionella kunder. Syftet med det här beslutet är att nationellt sätta i kraft en motsvarande begränsning mot att marknadsföra, distribuera och sälja CFD-kontrakt som tillfälligt gäller inom EU genom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) beslut fram till den 31 juli 2019.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 19 juli 2019 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 28 juni 2019 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

Jyrki Manninen, telefon 09 183 5205.

Helsingfors 28.6.2019

Finansinspektionen

Beslut (pdf)