Offentlig delgivning 11.5.2016 – 4/2016

Undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Tokmanni Group Oyj Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 6/02.05.05/2016

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 27 april 2016 beviljat Cidron Disco S.à.r.l. undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Tokmanni Group Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 1 juni 2016 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 11 maj 2016 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.
Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 11 maj 2016

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)