Offentlig delgivning 24.8.2016 – 12/2016

Undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Plc Uutechnic Group Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 11/02.05.05/2016

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 12 augusti 2016 beviljat Jouko Peräaho och Timo Lindström undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Plc Uutechnic Group Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

​Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 14 september 2016 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 24 augusti 2016 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 24 augusti 2016

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)