Tiedoksianto 17.2.2016 – 1/2016

Finanssivalvonta on arvopaperimarkkinalain nojalla määrännyt Jurase Park Oy:lle kiellon jatkaa osakeannin markkinointia ja velvollisuuden oikaista lainvastainen menettely

Finanssivalvonta on 15.2.2016 antamallaan päätöksellä kieltänyt arvopaperimarkkinalain nojalla Jurase Park Oy:tä jatkamasta ja uudistamasta arvopaperien markkinoinnissa ja tarjoamisessa arvopaperimarkkinalain vastaista menettelyä. Lisäksi Finanssivalvonta on edellyttänyt, että Jurase Park Oy oikaisee menettelynsä antamalla mahdollisille merkitsijöille mahdollisuuden perua merkintänsä ja palauttamalla sijoittajien mahdollisesti maksaman merkintähinnan.

Finanssivalvonta on asettanut 100 000 euron uhkasakon sekä kiellon että oikaisuvelvollisuuden tehosteeksi. 

Päätös tulee voimaan välittömästi, kun Jurase Park Oy on saanut sen tiedoksi. Päätöstä ei ole vielä annettu yhtiölle virallisesti tiedoksi hallintolain mukaisesti.

Yhtiö on markkinoinut arvopapereita sijoittajille 7 prosentin takuutuotolla ja kertonut, että takuutuoton vakuutena on pankkitakaus. Finanssivalvonta katsoo, että Jurase Park Oy on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n vastaisesti antanut harhaanjohtavia tietoja takuutuotosta ja totuudenvastaisia tietoja siitä, että takuutuoton vakuutena olisi pankkitakaus.

Yhtiö ei ole osakeannin markkinoinnissa kuvannut lainkaan Jurase Park Oy:n liiketoimintaan tai arvopapereihin liittyviä riskejä. Lisäksi yhtiön antamat tiedot tarjouksen ehdoista ja tarjottuihin arvopapereihin liittyvistä oikeuksista ovat erittäin suppeat. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan edellä tarkoitetut tiedot ovat sellaisia arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja, jotka yhtiön olisi tullut arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n nojalla pitää sijoittajien saatavilla perustellun sijoituspäätöksen tekemiseksi.

Yhtiön lainvastaisesta menettelystä on aiheutunut sijoittajille ilmeisiä haittoja, kun sijoittajille on annettu totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja eikä riittäviä tietoja ole pidetty sijoittajien saatavilla, jolloin sijoittajat eivät ole voineet tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Jurase Park Oy:llä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon päätöksestä.

Lisätietoja antaa

  • toimistopäällikkö Sari Helminen, puhelin 010 831 5264

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)