Offentlig delgivning 22.6.2015 – 2/2015

Finansinspektionen har beviljat Jari Sarasvuo och Causa Prima Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Trainers’ House Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr FIVA 9/02.05.05/2015

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 10 juni 2015 beviljat Jari Sarasvuo och Causa Prima Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Trainers’ House Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 13 juli 2015 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 22 juni 2015 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 22 juni 2015

Finansinspektionen

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)