Offentlig delgivning 28.1.2013 – 2/2013

Ungerns tillsynsmyndighet informerar om särskilda åtgärder gällande ett försäkringsbolag

Den ungerska tillsynsmyndigheten Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete meddelade den 15 december 2012 att den har vidtagit särskilda åtgärder mot försäkringsbolaget AIM Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bolaget förbjuds att bevilja kredit och förlänga löptiden på redan beviljade krediter. Bolaget åläggs att investera sina finansiella tillgångar uteslutande i bankinsättningar och statsobligationer i EES-länder.

Den ungerska tillsynsmyndigheten meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta meddelande om ungerska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.