Rapporteringsmeddelande 5.5.2022 – 08/2022

EBAs ändrade tekniska genomförandestandard (ITS) – DPM 3.2 tas i bruk enligt uppgifterna 31.12.2022

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat det första steget (Phase 1) av den tekniska genomförandestandarden (ITS), version DPM 3.2 som ska användas i myndighetsrapporteringen, av version DPM 3.2 som använts i myndighets­rapporteringen och av XBRL-taxonomin. Ändringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder.

  • Det första steget i DPM 3.2 (Phase 1) innehåller ändringar i följande rapporteringar: COREP, AE, G-SII och IF.
  • Det andra steget i DPM 3.2 (Phase 2) publiceras uppskattningsvis under det andra kvartalet år 2022 och det omfattar rapporteringen Supervisory Benchmarking.
  • Det tredje steget i DPM 3.2 (Phase 3) publiceras uppskattningsvis under det tredje kvartalet år 2022 och det omfattar rapportering om ersättningar.

DPM 3.2-versionen används i rapporteringen fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2022. Ett undantag utgör SBPIMV-rapporteringen, i fråga om vilken DPM 3.2 träder i kraft redan för rapporteringstidpunkten 30.9.2022. ITS är bindande lag­stift­ning först då Europeiska kommissionen har godkänt den och den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

 

De viktigaste ändringarna

Det görs en ändring i EBAs filing indicator-regler. Varje blankett som ingår i den modul som ska rapporteras ska anges antingen med en positiv eller negativ filing indicator. Om filing indicator sankas, underkänns rapporten. Finansinspektionen tar i bruk denna praxis redan i samband med införandet av det nya rapporterings­systemet, dvs. från den 31 juli 2022. Ändringen träder först i kraft för de ALM- och LCR DA-rapporter som ska lämnas in i juli.

 

Namnändringen av EBAs CON- och IND-moduler från utgången av 2022 gäller inte rapporteringen till Finansinspektionen. Namnändringen har beaktats nationellt i Finansinspektionens nya rapporteringssystem och i beskrivningen av den elektroniska rapporteringen fr.o.m. den 31 juli 2022.

 

Kapitalbas (COREP OF)

Ändringarna i rapporteringen om kapitalbas är små. De största ändringarna är radtilläggen på blanketterna C 01.00 och C 02.00, vilka ansluter sig till behandlingen av programtillgångar i beräkningen av kapitalbas. Därtill har det lagts till flera rader på blanketterna C 13.01, C 14.00 och C 14.01 om kreditrisk. Det har även införts flera valideringsregler och gjorts ändringar i gällande regler.

 

Ytterligare likviditetsövervakningsmått (COREP ALM)

ALMM-rapporteringsblanketterna är desamma som hittills, men det har gjorts ändringar i dem, t.ex. lagts till nya tabeller och rader ändrats. Rad- och kolumn­numreringen har ändrats så att den är fyrsiffrig på alla blanketter (tidigare endast blankett C 66.01).

Ändringarna i ALMM-rapporteringen ansluter sig i huvudsak till proportionalitets­principerna, på grundval av vilka rapporteringens omfattning och frekvens har ändrats särskilt för små och icke-komplexa kreditinstitut (Small and non-complex institutions, SNCI).

 

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

Det har gjorts ändringar i valideringsreglerna för kravet på en stabil nettofinan­sie­ringskvot (NSFR) NSFR-blanketterna är desamma som hittills, men i alla NSFR-blanketter har det lagts till tabeller.

 

Intecknade tillgångar (AE)

Ändringarna bygger på proportionalitetsprincipen, på grundval av vilka små och icke-komplexa kreditinstitut har getts riktade rapporteringslättnader. Dessutom har definitioner och hänvisningar preciserats. Rad- och kodnumreringen har ändrats så att den är fyrsiffrig i AE-rapporteringen.

 

Tilläggsrapportering för specificering och fastställandet av G-SII-buffertar (G-SII) 

Tillämpningsområdet har utvidgats att även gälla aktörer utanför en konsoliderings­grupp med ett totalansvar på över 125 miljarder euro. Ändringen inverkar inte på rapportörerna i Finland. Därtill har valideringsreglerna uppdaterats.

 

Värdepappersföretag (IF)

Det har gjorts små ändringar i DPM och de ändringar som införts i validerings­reglerna godkändes enligt ITS.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.2

 

Frågor om EBAs ITS-rapportering:

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi