Rapporteringsmeddelande 31.3.2021 – 5/2021

EBAs ändrade tekniska genomförandestandard (ITS) – det andra steget av version DPM 3.0 har publicerats | EBA

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat det andra steget (Phase 2) i den tekniska genomförandestandarden (ITS), version DPM 3.0 som ska användas i myndighetsrapporteringen och XBRL-taxonomin. DPM 3.0-versionen används i rapporteringen fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2021 och gäller kreditinstituts och placeringsbolags rapportering. ITS är bindande lagstiftning då Europeiska kommissionen har godkänt den och den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringar i steg 2

Ändring av taxonomin för rapportering av ersättningar (REM och REM HE)

I samband med publiceringen av det andra steget av DPM 3.0-versionen ändrade EBA retroaktivt taxonomin för rapporteringar av ersättningar i DPM 2.10-versionen (REM, REM HE). Uppgifterna per 31.12.2020 rapporteras med taxonomin 1.0.1, som publicerats i det andra steget. Uppgifter ska inte rapporteras med den tidigare publicerade taxonomin 1.0.0. Rapporterna ska inlämnas till Finansinspektionen den 30 juni 2021.

REM- och REM HE-rapporterna kan enligt en preliminär uppskattning inlämnas till Finansinspektionen i slutet av april. Finansinspektionen informerar separat om detta.

Minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (MREL) och total förlustabsorberingskapacitet (TLAC)

Steg 2 innehåller rapportering om ”Minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder” (MREL) samt ”Total förlustabsorberingskapacitet” (TLAC), vilka Verket för finansiell stabilitet ansvarar för. Verket för finansiell stabilitet ger ut ett eget meddelande om rapporteringen.

Andra ändringar

Steg 2 innehåller korrigeringar till de rapporteringar som publicerades i steg 1. Rapporten om kapitaltäckningsreglerna för handelsportföljen (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) ska inlämnas för första gången per 30.9.2021.

EBA har i regel ändrat rad- och kolumnkoderna på rapportblanketterna så att de är fyrsiffriga. Ändringen gäller tillsvidare inte AE-rapporten.

Nya valideringsregler har fogats och det har gjorts ändringar i tidigare valideringsregler.

Närmare information

 

Närmare upplysningar lämnas av:

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi