Rapporteringsmeddelande 1.3.2021 – 3_2021

EBAs ändrade tekniska genomförande-standard (ITS) för kreditinstitut – DPM 3.0 tas i bruk enligt uppgifterna 30.6.2021 | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat det första steget (Phase 1) i den tekniska genomförandestandarden (ITS), version DPM 3.0 som ska användas i myndighetsrapporteringen och XBRL-taxonomin. Det förväntade publiceringsdatumet för det andra steget (Phase 2) är efter mitten av mars. DPM 3.0 -versionen används i rapporteringen fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2021. ITS är bindande lagstiftning först då Europeiska kommissionen har godkänt den och den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringarna i rapporteringen grundar sig i stor utsträckning på revideringarna i EU:s kapitalkravsförordning (CRR). Utöver de rapporteringsändringar som grundar sig på regleringen har strävan varit att så omfattande som möjligt förenhetliga kraven på publicering enligt Pelare 3 och kraven på uppgifterna i myndighetsrapporteringen. EBA har publicerat ett avstämningsdokument, av vilket sambandet mellan de uppgifter som ska publiceras och rapporteras framgår.

De viktigaste ändringarna i steg 1 (Phase 1)

Den ändrade regleringen inverkar omfattande på de uppgifter som samlas in i den sameuropeiska rapporteringen (COREP). Ändringar har gjorts bland annat i rapporteringen av kapitalbas (OF), bruttosoliditetsgrad (LR), stora motparter (LE) och stabil nettofinansieringskvot (NSFR) samt av intecknade tillgångar (AE). Ändringarna i rapporteringen av finansiell information (FINREP) beror på att rapporteringen bör vara enhetlig med IFRS 9.

Samtidigt har det till valideringsreglerna fogats ändringar som gjorts i de tidigare valideringsreglerna. I flera moduler har det även gjorts ändringar och preciseringar som bygger på EBAs Q&A-processen.

G-SII- och FRTB-rapporterna innehåller nya rapporteringsuppgifter.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

Kapitalbas (COREP OF)

Rapporteringen av kapitalbas innehåller ett flertal ändringar som bygger på ändringarna i CRR2. Kraven enligt Pelare 1 och 2 har till exempel integrerats på blanketterna C 01.00 och C 04.00. Ändringar har även gjorts på blanketterna C 03.00 och C 05.01.

Nya blanketter för rapporteringen av kreditrisker är C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07. Det har utarbetats nya blanketter för rapportering av kreditriskernas motparter C 34.01–C 34.11 så att de motsvarar CRR2-regleringen. Minimikraven för täckande av förluster av oreglerade ansvar rapporteras på tre nya blanketter C 35.01, C 35.02 och C 35.03.

Även de andra blanketterna om kreditrisker har ändrats och till tabellerna har det till exempel lagts till nya rapporteringsrader och -kolumner.

Bruttosoliditetsgrad (LR)

Kravet på bruttosoliditetsgraden (3 %), som träder i kraft i slutet av juni, har medfört ändringar på LR-blanketterna. Det har gjorts ändringar på blanketterna C 40.00, C 43.00 och C 47.00. Blanketterna C 48.01 och C 48.02 är nya och avsedda för rapportering av värdena i anslutning till beräkningen av bruttosoliditetsgraden. Blanketterna C 41.00 och C 42.00 tas ur bruk.

Stora motparter (LE)

Det har gjorts små ändringar på blanketterna C 26.00, C 27.00, C 28.00 och C 29.00 som bland annat grundar sig på EBAs Q&A-process. Blanketterna C 30.00 och C 31.00 tas ur bruk.

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

Kravet på en stabil nettofinansieringskvot (100 %) träder i kraft i slutet av juni och har orsakat ändringar på NSFR-blanketterna. Nya blanketter är C 80.00, C 81.00, C 82.00 C 83.00 och C 84.00. Blanketterna C 60.00 och C 61.00 tas ur bruk.

En grundlig revidering av kapitaltäckningsreglerna för handelsportföljen (FRTB)

Nya FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)-rapporterings-blanketter är C 90.00 och C 91.00. Enligt planerna ska uppgifterna rapporteras för första gången enligt tidpunkten 30.9.2021.

Intecknade tillgångar (AE)

På AE-blanketterna F 32.01, F 32.02, F 32.03, F 32.04, F 34.00, F 36.01 och F 36.02 har det gjorts små strukturella ändringar och/eller identifieringsändringar så att blanketterna ska motsvara kraven i Pelare 3.

Rapportering av finansiell information (FINREP)

Till flera tabeller har det fogats en kolumn, som visar nedskrivna fordringar i samband med den första balansräkningen (POCI = purchased or originated credit impaired financial assets).

Definitionerna på oreglerade fordringar och anståndsåtgärder har uppdaterats i anvisningarna. Dessutom har anvisningarna preciserats avseende hanteringen av penningmedel i olika tabeller.

Detta har föranlett ändringar på blanketterna F 04.03.1, F 04.04.1, F 07.01, F 09.01.1, F 12.00, F 12.01, F 13.01, F 18.00, F 20.03, F 20.04, F 40.01, F 40.02 och F 42.00.

Tilläggsrapportering för specificering och fastställandet av G-SII-buffertar (G-SII)

Institut för vilka bruttosoliditetsgradens totala exponering är minst 125 miljarder euro omfattas av G-SII-rapporteringen (Global Systemically Important Institutions). Rapport ska inlämnas varje kvartal och inlämningstiden är längre än normalt. G-SII-rapporteringen omfattar blankett G 01.00.

Rapporteringstidpunkter

Inlämningsdagar

31.3. 1.7.
30.6.  1.10.
30.9. 2.1.
31.12.  1.4.

De viktigaste ändringarna i steg 2 (Phase 2)

Enligt EBAs bedömning kommer steg 2 att publiceras efter mitten av mars.

Steg 2 kommer att innehålla rapporteringen ”Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities” (MREL) och ”Total Loss-Absorbing Capacity” (TLAC), vilka Verket för finansiell stabilitet ansvarar för. Verket för finansiell stabilitet ger ut ett eget meddelande om rapporteringen.

Närmare upplysningar lämnas av

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi