Rapporteringsmeddelande 26.5.2021 – 11/2021

Rapporteringen i värdepappersföretag ändras fr.o.m. den 30 juni 2021 | EBA National rapportering (Virati)

COREP- och AE-rapporterna (Sameuropeisk rapportering) upphör
All rapportering i anslutning till COREP (COREP OF, COREP LE, COREP LR) och AE upphör. Den sista rapporteringstidpunkten för vilken en rapport ska inlämnas var den 31 mars 2021.

COREP-rapporteringen ersätts av IF-rapporteringen (Investment Firms – kapitaltäcknings-rapportering i värdepappersföretag)
Direktivet om tillsyn av värdepappersföretag (EU) 2019/2034 (IFD) och förordningen om tillsynskrav för värdepappersföretag (EU) 2019/2033 (IFR) publicerades den 5 december 2019. Direktivet ska nationellt sättas i kraft senast den 26 juni 2021 och förordningen tillämpas från och med samma dag. Regeringen har i slutet av februari gett en proposition, RP 16/2021 om verkställandet av bestämmelserna.

Värdepappersföretagen kommer framöver att indelas i två kategorier i kapitaltäckningsrapporteringen:
• kategori 2 (kvartalsrapportering)
• kategori 3 (årsrapportering)

Rapportering enligt de nya IF-kapitaltäckningsreglerna görs för första gången
• från rapporteringstidpunkten 30.9.2021 i bolag som tillhör kategori 2 (bör vara hos Finansinspektionen senast 11.11.2021)
• från rapporteringstidpunkten 31.12.2021 i bolag som tillhör kategori 3 (bör vara hos Finansinspektionen senast 11.02.2022)

Kapitaltäckningsuppgifterna från rapporteringstidpunkten 30.6.2021 för bolag som tillhör kategori 2 insamlas med en särskild förfrågan. Information om detta ges separat.

Finansinspektionen påminner företagen under tillsyn om att de alltid ska uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i IFR. Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om det upptäcker att det inte längre uppfyller kravet.

Moduler som ska rapporteras till Finansinspektionen:

IF_CLASS2 (IF_CLASS2_Con och IF_CLASS2_Ind)
blanketter som ska rapporteras varje kvartal: I 01.00, I 02.01, I 02.02, I 03.00, I 04.00, I 05.00, I 06.01, I 06.02, I 06.03, I 06.04, I 06.05, I 06.06, I 06.07, I 06.08, I 06.09, I 06.10, I 06.11, I 06.12, I 06.13, I 07.00, I 08.01, I 08.02, I 08.03, I 08.04, I 08.05, I 08.06, I 09.00, I 09.01, C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 24.00, C 25.00, C 34.02

IF_CLASS3 (IF_CLASS3_Con och IF_CLASS3_Ind)
blanketter som ska rapporteras varje år: I 01.01, I 02.03, I 02.04, I 03.01, I 05.00

IF_GROUPTEST_Ind (företag som på ansökan fått undantagstillstånd)
blanketter som ska rapporteras varje kvartal: I 11.01, I 11.02, I 11.03

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat en teknisk genomförandestandard (ITS) om version DPM 3.1 som ska användas i myndighetsrapporteringen samt om XBRL-taxonomin, vilka gäller värdepappersföretag (steg 1).
Version DPM 3.1 används i rapporteringen fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.9.2021. ITS är bindande lagstiftning först då Europeiska kommissionen har godkänt den och den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Rapporteringen av finansiell information (FINREP samt de bifogade tabellerna FA och FT) fortsätter oförändrad
Det har inte gjorts några ändringar i FINREP-, FA- och FT-rapporteringarna, med rapporterna ska fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2021 inlämnas enligt de nya uppgiftslämnarnivåerna. De bolag som inte bedriver kapitalförvaltning ska rapportera FT-tabellen genom att på mellanbladet Allmänna uppgifter på blanketten ange ”Inget att rapportera”.

Ändringar i värdepappersföretagens uppgiftslämnarnivåer
Uppgiftslämnarnivåerna för samtliga värdepappersföretag ändras fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2021, med undantag av uppgiftslämnarnivån 246 (utländskt företags filial som bedriver värde-pappersföretagsverksamhet i Finland), vilken är oförändrad.

Med de nya uppgiftslämnarnivåerna åtskiljs:
• bolag i kategorierna 2 och 3
• bolagsspecifik (solo)/på konsoliderad nivå
• börsnoterade bolag

Nya uppgiftslämnarnivåer:
• 720 Värdepappersföretag (uppfyller inte alla villkoren i IFR artikel 12) kategori 2
• 721 Värdepappersföretag, finansiell företagsgrupp (uppfyller inte alla villkoren i IFR artikel 12), kategori 2
• 722 Värdepappersföretag, finansiell företagsgrupp, noterad på fondbörs (uppfyller inte alla villkoren i IFR artikel 12), kategori 2
• 730 Värdepappersföretag (uppfyller alla villkoren i IFR artikel 12), kategori 3
• 731 Värdepappersföretag, finansiell företagsgrupp (uppfyller villkoren i artikel 12 i IFR), kate-gori 3
• 732 Värdepappersföretag, finansiell företagsgrupp, noterad på fondbörs (uppfyller villkoren i IFR artikel 12), kategori 3
Tillsynsobjektets nya uppgiftslämnarnivå kan härledas ur resultatet av den tidigare förfrågan om tröskelvärde.

Uppgiftslämnarnivåerna har uppdaterats i förteckningen över uppgiftslämnarnivåer: uppgiftslämnarnivåer

Värdepappersföretagens rapporteringsskyldigheter har uppdaterats i finanssektorns rapporteringskarta.

FINREP-, FA- och FT-rapporteringstabellernas omfattning har uppdaterats i rapporteringsavsnittet på Finansinspektionens webbplats.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av
• EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi