Raportointitiedote 26.5.2021 – 11/2021

Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttuu 30.6.2021 alkaen | EBA Kansallinen raportointi (Virati)

COREP- ja AE-tiedonkeruut (Yhteiseurooppalainen raportointi) päättyvät
Kaikki COREP-tiedonkeruisiin liittyvä raportointi (COREP OF, COREP LE, COREP LR) ja AE-raportointi loppuvat. Viimeisin raportoitava raportointiajankohta oli 31.3.2021.

IF-tiedonkeruu (Investment Firms – sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus raportointi) korvaa COREP-tiedonkeruun
Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi (EU) 2019/2034 (IFD) ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetus (EU) 2019/2033 (IFR) julkaistiin 5.12.2019. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 26.6.2021 mennessä ja asetusta sovelletaan samasta päivästä alkaen. Hallitus on antanut esityksensä, HE 16/2021, säännösten toimeenpanemiseksi helmikuun lopussa.

Sijoituspalveluyritykset jakaantuvat jatkossa vakavaraisuusraportoinnissa kahteen luokkaan:
• luokka 2 (kvartaaliraportointi)
• luokka 3 (vuosiraportointi)

Raportointi uuden IF-vakavaraisuuskehikon mukaan tapahtuu ensimmäisen kerran
• raportointiajankohdalta 30.9.2021 luokan 2 yhtiöillä (määräaika Finanssivalvontaan 11.11.2021)
• raportointiajankohdalta 31.12.2021 luokan 3 yhtiöillä (määräaika Finanssivalvontaan 11.2.2022)

Vakavaraisuustietoja raportointiajankohdalta 30.6.2021 luokan 2 yhtiöiltä kerätään erillisellä kyselyllä. Asiasta ilmoitetaan erikseen.

Finanssivalvonta muistuttaa valvottavia siitä, että valvottavan on jatkuvasti täytettävä IFR artiklan 11 vaatimukset omien varojen määrästä. Mahdollisista alituksesta on ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

Moduulit, jotka raportoidaan Finanssivalvontaan:

IF_CLASS2 (IF_CLASS2_Con ja IF_CLASS2_Ind)
neljännesvuosittain lomakkeet: I 01.00, I 02.01, I 02.02, I 03.00, I 04.00, I 05.00, I 06.01, I 06.02, I 06.03, I 06.04, I 06.05, I 06.06, I 06.07, I 06.08, I 06.09, I 06.10, I 06.11, I 06.12, I 06.13, I 07.00, I 08.01, I 08.02, I 08.03, I 08.04, I 08.05, I 08.06, I 09.00, I 09.01, C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 24.00, C 25.00, C 34.02

IF_CLASS3 (IF_CLASS3_Con ja IF_CLASS3_Ind)
vuosittain lomakkeet: I 01.01, I 02.03, I 02.04, I 03.01, I 05.00

IF_GROUPTEST_Ind (anomuksesta poikkeusluvan saaneet)
neljännesvuosittain lomakkeet: I 11.01, I 11.02, I 11.03

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut sijoituspalveluyrityksiä koskevan teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) viranomaisraportoinnissa käytetystä DPM 3.1 -versiosta sekä XBRL-taksonomiasta (vaihe 1).
DPM 3.1 -versiota käytetään raportointiin raportointiajankohdasta 30.9.2021 alkaen. ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Taloudellisen tiedon raportointi (FINREP sekä liitetaulukot FA ja FT) säilyy ennallaan
FINREP-, FA- ja FT- tiedonkeruut säilyvät ennallaan, mutta ne raportoidaan raportointiajankohdasta 30.6.2021 alkaen uusilla tiedonantajatasoilla. Ne yhtiöt, jotka eivät harjoita omaisuudenhoitoa raportoivat FT- taulukon merkitsemällä lomakkeen Yleistiedot välilehdelle ”Ei raportoitavaa”.

Muutokset sijoituspalveluyritysten tiedonantajatasoihin
Kaikkien sijoituspalveluyritysten tiedonantajatasot muuttuvat raportointiajankohdasta 30.6.2021 alkaen pois lukien tiedonantajataso 246 (ulkomaisen yrityksen sijoituspalveluyritystoimintaa Suomessa harjoittava sivuliike), joka säilyy ennallaan.

Uusilla tiedonantajatasoilla erotellaan:
• luokkien 2 ja 3 yhtiöt
• yhtiökohtainen/konsolidoitu taso
• pörssissä noteeratut yhtiöt.

Uudet tiedonantajatasot:
• 720 Sijoituspalveluyritys (ei täytä kaikkia IFR artiklan 12 ehtoja), luokka 2
• 721 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä (ei täytä kaikkia IFR artiklan 12 ehtoja), luokka 2
• 722 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä pörssissä noteerattu (ei täytä kaikkia IFR artiklan 12 ehtoja), luokka 2
• 730 Sijoituspalveluyritys (täyttää IFR artiklan 12 ehdot), luokka 3
• 731 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä (täyttää IFR artiklan 12 ehdot), luokka 3
• 732 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä pörssissä noteerattu (täyttää IFR artiklan 12 ehdot), luokka 3
Valvottavan uuden tiedonantajatason voi päätellä aikaisemmin tehdyn kynnysarvokyselyn tuloksen pohjalta.

Tiedonantajatasot on päivitetty luetteloon tiedonantajatasoista: tiedonantajatasot

Sijoituspalveluyritysten raportointivelvollisuudet on päivitetty rahoitussektorin tiedonkeruukarttaan

Raportoinnin FINREP, FA ja FT laajuustaulukot on päivitetty raportointiosioon Finanssivalvonnan kotisivuille.

Lisätietoa ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista on saatavilla EBAn verkkosivuilta

Lisätietoja antaa
• EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi