Rapporteringsmeddelande 30.10.2020 – 28/2020

De tillsynsavgiftsfaktorer som används vid fastställandet av ECB:s tillsynsavgifter för kreditinstitut ska rapporteras till Finansinspektionen senast 11.11.2020 I EBA

Från och med betalningsperioden 2020 uppbärs avgifterna i efterskott och ECB använder befintliga tillsynsuppgifter för att beräkna avgifterna, vilket befriar en stor del av kreditinstituten från en separat rapportering.

De kreditinstitut som emellertid helt eller delvis använder möjligheten att lämna de dotterbolag som inte omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen utanför bestämningen av tillsynsavgiftsfaktorerna och som meddelat ECB om detta fram till utgången av september, ska lämna in de uppgifter som avses i ECB:s beslut om de uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna till Finansinspektionen senast den 11 november 2020.

Även avgiftsbetalande filialer från länder som inte omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen och som verkar i Finland ska lämna in ett standardiserat brev där filialens ledning intygar filialens totala tillgångar till Finansinspektionen senast den 11 november 2020. Filialerna ska lämna in ett brev från ledningen fastän tillsynsavgifterna skulle räknas på basis av FINREP-rapporteringen.

De uppgifter som ska lämnas in är uppgifter från slutet av föregående år, förutom om tillsynsobjektet har grundats under tillsynsavgiftsperioden, vilket innebär att de uppgifter som ska inlämnas är uppgifterna från utgången av det kvartal som närmast följer efter att tillsynsobjektet grundades. Om filialen har grundats under 2020, ska filialen utöver ledningens standardiserade brev även fylla i blanketten för anmälan om totala tillgångar och skicka den tillsammans med det standardiserade brevet från ledningen till Finansinspektionen senast den 11 november 2020.

Ändringarna som gäller tillsynsavgiften grundar sig på ECB:s förordning nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (2019/2155) samt ECB:s uppdaterade beslut om de uppgifter som används för att beräkna tillsynsavgifterna (2019/2158). Närmare information om tillsynsavgifterna finns på ECB:s webbplats.

Bekräftelsebreven från ledningen, tillsynsavgiftsfaktorerna (Excel-blanketter) och revisorsutlåtanden i fråga om de tillsynsobjekt som omfattas av kravet, ska skickas till Finansinspektionens e-postadress: EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi

Bekräftelsebreven från ledningen kan alternativt också skickas per brev till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. Brevet ska märkas ”ECB:s tillsynsavgifter/FIDATA/Mattinen”.

Närmare upplysningar lämnas av

• EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
• SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu

Bilagor

Anvisningar för att fylla i mallarna för avgiftsfaktorer
Blankett för rapportering om tillsynsavgiftsfaktorer – totala tillgångar
Blankett för rapportering om tillsynsavgiftsfaktorer – totalrisk
Mall till brev från ledningen