Rapporteringsmeddelande 21.3.2018 – 7/2018

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 13.2.13 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA

 • I Rapporteringsprogrammet har EBAs taxonomiändringar i uppdateringen av DPM-versionen (2.7.0.1) för EBAs rapporteringar (AE, COREP, COREP ALM, COREP LCR DA, COREP LE, COREP NSFR, FINREP9) och uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 9.3.2018) beaktats. SBP rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • FINREP9 rapporteringen innehåller endast IFRS-rapporteringens blanketter och celler.
 • AE rapporteringens struktur för blanketterna har uppdaterats att motsvara EBAs specifikationer, närmare information finns på EBAs webbplats under ”Reporting framework 2.7 – DPM table layout and data point categorisation (Updated 27 April 2017)”.
 • På grund av modelleringsfelet i EBAs DPM 2.7 är de valutor som rapporterats i COREP ALM blanketten C 66.01 i Rapporteringsprogrammets leveransfil i euro istället för i den valuta som har valts för blanketten
 • DPM 2.7.0.1-versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.3.2018. Närmare information finns på EBAs webbplats under Reporting framework 2.7 och Finansinspektionens tillsynsmeddelande 74/2017.

Kreditinstituten: EGDQ-regler

Till den nya versionen av Rapporteringsprogrammet har det fogats EGDQ-regler som kompletterar Europeiska centralbankens arbetsgrupp Expert Group on Data Quality och Europeiska bankmyndighetens (EBA) valideringsregler (Validation Rules) som finns på EBAs webbplats. Kreditinstituten förväntas följa EGDQ-reglerna i sina kvalitetssäkringsprocesser. Rapportering som strider mot reglerna leder till korrigerings- eller utredningsbegäran.

Närmare information om EGDQ-reglerna finns på Finansinspektionens webbplats under Kreditinstituten: EGDQ-regler (EBA ITS-rapportering). De implementerade EGDQ-reglerna i Rapporteringsprogrammet finns i filen EGDQ-regler.

EIOPA

 • Solvens II -rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • Delar av Solvens II -Rapporteringsprogrammets översättningar har uppdaterats.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EIOPAs validerings regler (den sista 26.1.2018) beaktats.
 • Den uppdaterade Release notes om installationspaketet för Solvens II-rapporteringen i Jakelu Distributionstjänst innehåller närmare information om ändringarna i Rapporteringsprogrammet.
 • Finansinspektionen rekommenderar att använda den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering.

ESMA

 • AIFMD-rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • I AIFMD-rapporteringen har lagts till kontroller för att säkerställa att rapporten är ifylld korrekt. Kontroller används för att minska potentiella schemafel.
 • Ett värde i cellen A 10.08_057_010 för en fondrapport fylls i automatisk. I situationen ”inget att rapportera” bör värdet tas bort innan en leveransfil skapas.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi