Rapporteringsmeddelande 20.12.2017 – 13/2017

Förändring i rapporteringen av Solvens II uppgifter | EIOPA

Förändringen gäller skade- och livförsäkringsbolag samt Solvens II grupprapporterare.

Kommissionen har antagit förändringen (EU) 2017/2189 till förordningen (EU)2015/2450 med avseende till blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna.

Bl.a. följande förändringar har skett:

  • preciseringar i ifyllningsinstruktioner
  • underlättad genomlysningen av kollektiva investeringar

Förändringarna baserar sig på den av Europeiska försäkrings- och tilläggspensionsmyndighetens till kommissionen sända utkastet, och är inkluderade på den av EIOPA publicerade taxonomiversionen 2.2.0 gällande Solvens II rapportering.

Rapportering enligt den förändrade genomförandeförordningen rapporteras fr.o.m. årsuppgifter 2017 och fjärde kvartalets uppgifter.

Närmare upplysningar lämnas av: S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi