Pressmeddelande 19.4.2023

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finansinspektionens strategi för bekämpning av penningtvätt fastställdes i början av året. Den betonar riskbasering och effektivitet och den täcker också tillsyn över bekämpning av finansiering av terrorism samt iakttagande av sanktioner.

- Tillsynen över penningtvätt riktas till samtliga företag under vår tillsyn och grundar sig på långvarigt arbete. Om det uppstår misstankar om försummelser eller överträdelser har vi tillgång till ett omfattande urval metoder, från anmärkningar till indragning av koncessionen och sanktioner, konstaterar byråchef Pekka Vasara.

Finansinspektionens föregripande roll, dvs. information och anvisningar, är central i strategin. Under de senaste åren har det kommit ut många nya, små och internationella aktörer på marknaden som inte nödvändigtvis känner till de förväntningar som lagstiftningen ställer. Syftet med tillsynen är alltid att företagen under tillsyn kan agera rätt så att det inte uppstår behov av påföljder.

Tillsynen täcker samtliga aktörers livscykel, ända från ansökningarna om registrering eller koncession. De aktörer som är förenade med den största totala risken omfattas av regelbunden kontinuerlig tillsyn och de är föremål för årliga inspektioner eller temabedömningar.

Sanktionsövervakning i samarbete med andra myndigheter

Västländerna riktade i fjol sanktioner av aldrig tidigare skådad omfattning mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. Den delreform av penningtvättslagen som riksdagen godkände i mars ger i fortsättningen Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av ekonomiska sanktioner.

- Tack vare lagändringen kommer vi effektivare åt eventuella brister och försummelser, då vi hittills har övervakat indirekt med bristfälliga befogenheter. Vi koncentrerar oss särskilt på att företagen under tillsyn har tillräckliga och proportionella processer för den egna tillsynen över iakttagandet av sanktioner, säger Pekka Vasara.

På samma sätt som på andra tillsynsområden är det fråga om samarbete mellan myndigheterna. Utrikesministeriet meddelar tolkningsanvisningar för sanktionsförordningarna samt behandlar undantagstillstånd i anslutning till sanktionerna. Utsökningsverket svarar för frysningen av tillgångar. När en myndighet misstänker att till exempel sanktioner överträtts eller kringgåtts undersöks saken av polisen.

Lagändringen trädde i kraft den 31 mars 2023. Finansinspektionen preciserar inriktningen av tillsynen när föreskrifterna om iakttagandet av sanktioner blir färdiga.

Kontakta

Närmare upplysningar lämnas av Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030 vardagar kl. 9-16.

Länkar

Tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt (pdf)

Tillsynsmeddelande 19.4.2023: Finansinspektionens tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt har publicerats