Lehdistötiedote 9.5.2022

Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista ilmoitusvelvollisen riskiarviossa, asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä, tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa ja jatkuvassa seurannassa sekä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuudessa.

Finanssivalvonta on määrännyt 25 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen Nada express osk:lle, koska se ei ole riittävällä tavalla huolehtinut asiakkaiden tuntemisesta ja tuntemistietojen säilyttämisestä eikä tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta vastatakseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimuksia. Nada express osk ei ole laatinut riittävää riskiarviota eikä riittävästi arvioinut asiakassuhteisiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä (riskiperusteinen arviointi). Se ei ole myöskään järjestänyt riittävää asiakassuhteiden jatkuvaa seurantaa eikä selvittänyt riittävällä tavalla kaikkien asiakkaiden tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia (selonottovelvollisuus).

Finanssivalvonta pitää Nada express osk:n vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ole rahanvälityspalvelun tarjoajana tehnyt epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle yksittäisistä tai useasta erillisestä toisiinsa yhteydessä olevasta maksusta tai suorituksesta, jonka arvo on vähintään 1 000 euroa (ns. summarajailmoitus). Ilmoittaminen on pakollista ja koskee jokaista summarajan ylitystä. Rahanvälityspalveluiden tarjoajat kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin ja niiden harjoittama toiminta katsotaan lähtökohtaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta korkeariskiseksi.

Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on huomioitu muun muassa rahanpesun estämistä koskevien keskeisten velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä pitkäkestoisuus.

Finanssivalvonta on lisäksi antanut Nada express osk:lle julkisen varoituksen maksulaitoslain asiakkaan tuntemista koskevan velvoitteen noudattamatta jättämisestä.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuosina 2019–2021 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten Nada express osk toteuttaa velvollisuuttaan noudattaa lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Nada express osk:lla on oikeus valittaa 6.5.2022 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Tero Kurenmaa, yksikönpäällikkö, Lakiasiat. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös