Pressmeddelande 30.7.2021

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.

Av de finländska bankerna under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn deltog OP Gruppen och Nordea i EBAs stresstest. I det svaga makroekonomiska scenariot sjönk kärnprimärkapitalrelationen för Nordea med 3,7 procentenheter till 13,4 % och för OP Gruppen med 6,2 procentenheter till 12,7 %. Enligt resultaten skulle båda bankerna fortfarande uppfylla kapitalkraven trots en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden.

Samtidigt med EBAs stresstest utförde ECB ett eget stresstest på de banker under ECB:s direkta tillsyn som inte var med i EBAs stresstest. Av de finländska kreditinstituten deltog i detta stresstest Kommunfinans.

De publicerade resultaten av ECB:s stresstest innehåller inte lika omfattande bankspecifika data som resultaten av EBAs stresstest. Av de publicerade resultaten kan dock dras slutsatsen att även Kommunfinans uppfyller kapitalkraven i det svaga makroekonomiska scenariot.

Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten i den samlade kapitalbedömningsprocessen (den s.k. SREP-processen). Syftet är att säkerställa att instituten har en tillräckligt stark kapitalbas för att täcka väsentliga risker.

Kapitaltäckningen för de mindre bankerna i Finland fortsatt god

Finansinspektionen utförde stresstest på de sju banker och bankgrupper i Finland som på grund av sin mindre storlek står under Finansinspektionens direkta tillsyn. Dessa banker och bankgrupper är Aktia, Oma Sparbank, POP Bankgruppen , S-Banken, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksgruppen och Ålandsbanken.

Testet grundade sig på de anvisningar och scenarier som användes i EBAs stresstest. Av resultaten framgår att de mindre finländska bankernas genomsnittliga kapitaltäckning ligger kvar på en god nivå också i ett svagt makroekonomiskt scenario, men effekterna varierade betydligt mellan bankerna. Alla banker uppfyllde kapitaltäckningskraven också i det svaga makroekonomiskt scenariot.

I det negativa scenariot minskade den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) för små banker i Finland med 2,5 procentenheter till 14,0 %.

Se också