Pressmeddelande 2.6.2020

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.

Pensionstillgångarna minskade under första kvartalet

Den genomsnittliga avkastningen på pensionssektorns placeringstillgångar var −9,0 % vid utgången av mars, vilket ledde till att solvensgraden, dvs. förhållandet mellan pensionstillgångarna och ansvarsskulden, sjönk. Den totala avkastningen på pensionstillgångarna minskade särskilt på grund av den minskade avkastningen på noterade aktier, men avkastningen på ränteplaceringar var likaså negativ till följd av stigande riskmarginaler på högriskobligationer.

Den genomsnittliga solvensställningen, dvs. förhållandet mellan pensionsanstalternas solvenskapital och solvensgränsen, försvagades betydligt. Solvenskapitalet minskade huvudsakligen till följd av värdeförändringar på placeringarna. Samtidigt sjönk också solvensgränsen, dvs. pensionsanstalternas beräknade riskbaserade solvenskapitalkrav, men proportionellt sett mindre än solvenskapitalet. Till ändringen av solvensgränsen bidrog den ovan nämnda värdeförändringen på placeringstillgångarna och den minskade andelen högriskplaceringar. Den genomsnittliga solvensen för pensionssektorn ligger fortfarande på en måttlig nivå. Vid slutet av april var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsanstalter 123 % och solvensställningen 1,6.

Starkare solvensgrad i livförsäkringsbolagen trots sjunkande aktiepriser

Solvensgraden inom livförsäkringssektorn var högre än vid årsskiftet och högre än vid samma tidpunkt i fjol. Värdeminskningen på aktier minskade livförsäkringsbolagens kapitalkrav för aktierisken, varvid solvenskapitalkravet sänktes. Därmed minskade emellertid också skillnaden mellan bolagens tillgångar och skulder.
Livförsäkringsbolagens placeringar var förlustbringande under första kvartalet 2020 (−4,5 %). Utöver aktierna gav också ränteplaceringarna förlust. Avkastningen på fastighetsinvesteringarna var fortsatt positiv.

Skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar var tillräckliga för att motstå konsekvenserna av det branta fallet på investeringsmarknaden

Vid slutet av mars sjönk solvensgraden lägre än någonsin tidigare i Solvens II-regelverkets historia, men var fortsatt god. Kapitalbasen översteg solvenskapitalkravet i alla skadeförsäkringsbolag. Placeringsverksamheten var förlustbringande (−4,2 %), vilket minskade kapitalbasen och försvagade solvensen. Placeringsintäkterna minskade inte bara på grund av sjunkande aktiepriser utan också till följd av stigande riskmarginaler. Till den minskade kapitalbasen bidrog också den ökade ansvarsskulden på grund av säsongvariationen och sjunkande räntor.

Finansinspektionen publicerar uppgifter om kapitaltäckning och solvens i finanssektorn regelbundet fyra gånger om året. Uppgifterna för det andra kvartalet publiceras i september. I den exceptionella situationen med anledning av coronaviruskrisen har Finansinspektionen effektiviserat sin tillsyn av läget i finanssektorn.

Uppgifter om kapitaltäckningen i banksektorn under det första kvartalet publiceras i slutet av juni. På grund av coronakrisen har bankerna fått en månad extra tid för rapporteringen.

Bilagor