Lehdistötiedote 2.6.2020

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Eläkesektorilla suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen realisoituivat maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kehityksen myötä. Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä näkyvät henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vasta pidemmällä aikavälillä, sen sijaan vaikutukset näkyvät jo eläkevakuutuksessa.

Eläkevarallisuus pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Eläkesektorin keskimääräinen sijoitustuotto oli maaliskuun lopussa -9,0 %, mikä johti vakavaraisuusasteen eli eläkevarojen ja vastuuvelan suhteen heikkenemiseen. Erityisesti listattujen osakkeiden tuotto laski eläkevarojen kokonaistuottoa, mutta myös korkosijoitusten tuotto oli negatiivinen riskillisten velkakirjojen luottoriskimarginaalien leventyessä.

Keskimääräinen vakavaraisuusasema eli eläkelaitosten vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusrajan suhde heikkeni merkittävästi. Vakavaraisuuspääoma väheni pääosin sijoitusten arvonmuutosten myötä. Samaan aikaan myös vakavaraisuusraja eli eläkelaitosten riskeihin perustuva laskennallinen pääomavaade pieneni, mutta suhteessa vähemmän kuin vakavaraisuuspääoma. Vakavaraisuusrajan muutokseen vaikutti edellä mainittu sijoitusvarojen muutos sekä riskillisempien sijoitusten osuuden pienentyminen. Eläkesektorin keskimääräinen vakavaraisuus on edelleen kohtuullisella tasolla. Huhtikuun lopussa työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,6.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde vahvistui vaikka osakkeiden hinnat laskivat

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde ylitti sekä vuoden lopun että vuoden takaisen vertailuajankohdan. Osakkeiden arvonlasku pienensi henkivakuutusyhtiöiden osakeriskin pääomavaatimusta, jolloin vakavaraisuuspääomavaatimus supistui. Samalla yhtiöiden varojen ja velkojen välinen erotus kuitenkin laski.

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitukset olivat tappiollisia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (-4,5 %). Osakkeiden lisäksi myös korkosijoitukset tekivät tappiota. Kiinteistösijoitusten tuotot säilyivät yhä positiivisena.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit riittivät kattamaan sijoitusmarkkinoiden jyrkän laskun vaikutukset

Vakavaraisuussuhde heikkeni maaliskuun lopussa alimmalle tasolleen Solvenssi II -sääntelyn aikana, mutta pysyi edelleen hyvänä. Kaikkien vahinkovakuutusyhtiöiden oma varallisuus ylitti vakavaraisuuspääomavaatimuksen määrän. Sijoitustoiminta oli tappiollista (-4,2 %), mikä pienensi omaa varallisuutta ja heikensi vakavaraisuutta. Osakehintojen laskun lisäksi riskimarginaalien kasvu pienensi sijoitustuottoja. Omaa varallisuutta pienensi myös kausivaihtelusta ja korkotason laskusta johtunut vakuutusvastuiden kasvu.

Finanssivalvonta julkaisee säännöllisesti neljä kertaa vuodessa finanssisektorin vakavaraisuustiedot. Vuoden toisen kvartaalin tiedot julkaistaan syyskuussa. Koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa Finanssivalvonta seuraa finanssisektorin tilannetta tehostetusti.

Pankkisektorin ensimmäisen kvartaalin vakavaraisuusluvut julkaistaan kesäkuun loppupuolella. Pankkien raportoinnille on annettu kuukausi lisäaikaa koronakriisistä johtuen.

Liitteet