Pressmeddelande 27.4.2020

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte Danko Koncar besvärstillstånd – Finansinspektionens beslut har nu vunnit laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen gav fredagen den 24 april 2020 ett avgörande om Danko Koncars ansökningar om besvärstillstånd i de ärendena som gäller förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och utdömandet av vite. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte Danko Koncar besvärstillstånd i ärendena och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir således i kraft. I och med det har Finansinspektionens beslut nu vunnit laga kraft.

Helsingfors förvaltningsdomstol har genom ett avgörande den 1 mars 2019 avslagit Danko Koncars yrkande på att upphäva Finansinspektionens beslut av den 21 februari 2018 (beslut om förpliktelse att lämna ett uppköpserbjudande), enligt vilket Koncar vid vite hade förpliktats att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj. Förvaltningsdomstolen avslog också Koncars yrkande på att upphäva Finansinspektionens beslut av den 9 juli 2018 (beslut om utdömande av vite) om att utdöma Koncar att betala vitets grundbelopp på 40 000 000 euro, eftersom förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande hade försummats. Förvaltningsdomstolen ansåg emellertid att vitets tilläggsbelopp på 10 000 000 euro ännu inte hade uppkommit vid tidpunkten för beslutet, och upphävde Finansinspektionens beslut i fråga om utdömandet av tilläggsbeloppet.

Danko Koncar överklagade Helsingfors förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltnings­domstolen. Det faktum att högsta förvaltningsdomstolen genom ett avgörande den 24 april 2020 avslog Koncars ansökningar om besvärstillstånd innebär att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut förblir i kraft. Således har Finansinspektionens beslut om lämnande av ett uppköpserbjudande och beslutet om utdömande av vite avseende vitets grundbelopp nu vunnit laga kraft. I praktiken innebär det att det inte längre är möjligt att överklaga Finansinspektionens beslut med ordinära rättsmedel för sökande av ändring.

Fastän Finansinspektionens beslut inte hade vunnit laga kraft, kunde Finansinspektionen enligt lagen ha verkställt besluten. Med verkställande avses i fråga om beslutet att lämna ett uppköpserbjudande att det vite som dömts ut för att stärka förpliktelsen om att lämna ett uppköpserbjudande har dömts ut att betalas, eftersom Koncar inte lämnade ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och inte heller har lagt fram en motiverad orsak till att förpliktelsen försummades. Då det gäller beslutet om utdömande av vite har Finansinspektionen hos utsökningsmyndigheterna ansökt om verkställande av vite i Finland.

Se också