Pressmeddelande 1.3.2019

Helsingfors förvaltningsdomstol meddelande beslut på Danko Koncars besvär

Helsingfors förvaltningsdomstol har genom ett avgörande som träffades i dag avslagit Danko Koncars yrkande att upphäva Finansinspektionens beslut genom vilket Koncar vid vite hade förpliktats att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj. Förvaltningsdomstolen avslog också i huvudsak Danko Koncars yrkande att upphäva Finansinspektionens beslut att döma ut vitet; förvaltningsdomstolen upphävde dock Finansinspektionens beslut i fråga om tilläggsbeloppet till det utdömda vitet.

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 1 mars 2019 meddelat beslut på Danko Koncars besvär, som gällde beslut som Finansinspektionen fattade 2018. Finansinspektionen förpliktade genom ett beslut av den 21 februari 2018 Danko Koncar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och förenade förpliktelserna i beslutet med löpande vite. Finansinspektionen dömde den 9 juli 2018 ut ett löpande vite för Danko Koncar till grundbeloppet 40 000 000 euro samt till ett tilläggsbelopp på 10 000 000 euro som uppkommit fram till den tidpunkt då vitet dömdes ut.

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit Danko Koncars yrkande att upphäva Finansinspektionens beslut av den 21 februari 2018, genom vilket Koncar vid vite hade förpliktats att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj. Dessutom har förvaltningsdomstolen avslagit Koncars yrkande att upphäva Finansinspektionens beslut av den 9 juli 2018 att döma ut vitets grundbelopp 40 000 000 euro, eftersom Koncar inte hade iakttagit huvudskyldigheten enligt beslutet om utsättandet av vite. Förvaltningsdomstolen ansåg emellertid att vitets tilläggsbelopp på 10 000 000 euro ännu inte hade uppkommit vid tidpunkten för beslutet, och upphävde Finansinspektionens beslut i fråga om tilläggsbeloppet.

Besluten har inte vunnit laga kraft. De får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om domstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd ska sökas inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

Närmare upplysningar lämnas av

Byråchef Sari Helminen och marknadsövervakare Marianne Demecs.

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.