Pressmeddelande 13.3.2020

Finansinspektionen har gjort en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet om exceptionella omständigheter på finansmarknaden

Enligt Finansinspektionens bedömning råder det sådana exceptionella omständigheter på finansmarknaden som innebär att arbetspensionsanstalternas genomsnittliga solvens hotar att sjunka snabbt och betydligt.

Den genomsnittliga solvensen har redan sjunkit på grund av marknadsturbulensen under de senaste veckorna. Finansinspektionen har gjort en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

På basis av anmälan överväger social- och hälsovårdsministeriet att vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder.