Pressmeddelande 15.3.2020

Finansinspektionen har effektiviserat bevakningen av läget i den finansiella sektorn

Coronaviruspandemin har försvagat utsikterna för världsekonomin och den finländska ekonomin betydligt. Pandemin hotar att försvåra företagens tillgång till finansiering också i Finland. Finansinspektionen har effektiviserat bevakningen av läget i den finansiella sektorn och har i samarbete med europeiska och finländska myndigheter vidtagit åtgärder för att främja tillgången till finansiering och en störningsfri marknad trots pandemin.

Finansinspektionen deltar i Europeiska centralbankens (ECB) och Europeiska bankmyndighetens (EBA) beslutsfattande. ECB och EBA fattade den 12 mars 2020 beslut om flera åtgärder för att underlätta bankernas kreditgivning. Finansinspektionen gjorde den 13 mars 2020 en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet om exceptionella omständigheter på finansmarknaden, då arbetspensionsanstalternas genomsnittliga solvens hotar att sjunka.  

Finansinspektionen bekräftar att bankerna i enlighet med Europeiska centralbankens beslut tillfälligt får underskrida vissa buffert- och likviditetskrav. Detta underlättar kreditinstitutens förmåga att sörja för finansieringen av företag och hushåll och minskar de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin

Finansinspektionens direktion har inlett arbetet för en snabb översyn av nivån på sådana kapitalkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet.

I slutet av 2019 var den finansiella sektorn i Finland kapitalstark och är således väl rustad inför det förändrade läget. Finansinspektionen redogör närmare för sin bedömning av läget i den finansiella sektorn och de vidtagna åtgärderna på sin presskonferens om företagens finansiella ställning och risker tisdagen den 17 mars kl. 10.00.  

Se också: