Pressmeddelande 29.3.2019

Tolkning om aktier som återbetalbara medel

Såsom återbetalbara medel enligt kreditinstitutslagen betraktas enligt Finansinspektionens tolkning sådana aktier som erbjudits till allmänheten för teckning och som det emitterade bolaget som bedriver utlåning har förbundit sig att på anfordran lösa in av tecknaren. Tolkningen tar hänsyn till att de aktuella aktierna har karaktären av skuldinstrument. Tolkningen tar inte ställning till koncessionsplikten för enskilda aktörers verksamhet, men om bolagens verksamhet även i övrigt uppfyller lagens rekvisit för koncessionsplikt ska bolagen ansöka om koncession för kreditinstitut.

Finansinspektionen har fäst uppmärksamhet vid bolag som bedriver utlåning utan koncession och finansierar sin verksamhet genom att erbjuda sina aktier till allmänheten. Bolagen har förbundit sig att på anfordran betala tillbaka teckningspriset för aktien till aktieägaren. Till aktien har också andra kännetecken som är typiska för skulder kopplats.

Efterlevnaden av kreditinstitutslagstiftningen övervakas av Finansinspektionen tillsammans med Europeiska centralbanken.

Tolkningen tillämpas från och med den 30 september 2019. Tolkningen tillämpas inte på aktier som har emitterats innan tolkningen började tillämpas.

Tolkningen och yttranden om utkastet till tolkningen finns på Finansinspektionens webbplats under Regelverk > Tolkningar och ställningstaganden

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Tolkning: Aktier som återbetalbara medel