Pressmeddelande 4.12.2019

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Poster av engångskaraktär stärkte kapitaltäckningsgraden i banksektorn – kapitaltäckningen i banksektorn ligger alltjämt över genomsnittet för Europa

Den finländska banksektorns kapitaltäckningsgrad stärktes i juli–september 2019 till nästan samma nivå som vid utgången av 2018. Den högre kapitaltäckningsgraden jämfört med föregående kvartal speglar huvudsakligen poster av engångskaraktär i anslutning till ändringar i verksamhetsplaner och företagsomstruktureringar, vilket ökade kärnprimärkapitalet i banksektorn och minskade de riskvägda tillgångarna. Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för den finländska banksektorn är ca två procentenheter starkare än genomsnittet för Europa.

Något bättre solvensnivå i arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalternas pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån, stärktes under tredje kvartalet och är fortsatt god. Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var 8,6 %, vilket översteg avkastningskravet, pådriven av avkastningen på aktier och räntebärande värdepapper. Den största placeringskategorin, dvs. aktier, ökade under tredje kvartalet och uppgår nu till 46 % av placeringsallokeringen.

Den riskbaserade solvensställningen försvagades något under tredje kvartalet i och med att solvensgränsen steg i snabbare takt än solvenskapitalet.

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes trots de låga räntorna

Livförsäkringssektorns solvens förbättrades något från föregående kvartal och var på god nivå. Till den goda solvensställningen bidrog framför allt ökningen i Tier 2-kapital och en god avkastning på räntebärande värdepapper. Livförsäkringsbolagen minskade andelen mer riskfyllda tillgångar i sin investeringsportfölj, vilket ledde till att solvenskapitalkravet förblev oförändrat trots att portföljen växte. Avkastningen på placeringarna var 7,7 % mellan januari och september 2019.

Nedgången i räntenivån och den ökade aktierisken försvagade skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringssektorns solvens försvagades jämfört med rekordnivån 2018. I juli–september sjönk solvensgraden ytterligare jämfört med slutet av juni, men var fortsatt god. Till den svagare solvensen i januari–juni bidrog bland annat det ökade kapitalkravet för aktierisk på grund av stigande aktiemarknadspriser. Nedgången i räntenivån ökade dessutom ansvarsskulden och sänkte sektorns solvens. Störst var inverkan från de sjunkande räntorna under tredje kvartalet.

Stigande aktiepriser, sjunkande räntor och snävare riskmarginaler höjde avkastningen på både aktier och räntebärande värdepapper. I januari–september gav placeringarna en avkastning på 7,6 %, men det var inte tillräckligt för att uppväga den negativa inverkan som det högre kapitalkravet och den ökade ansvarsskulden hade på sektorns solvens.