Pressmeddelande 1.11.2019

Finansinspektionen har beviljat registrering för fem tillhandahållare av virtuella valutor – målet för tillsynen är att bekämpa penningtvätt

Finansinspektionen har beviljat registrering som tillhandahållare av virtuella valutor för LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy och Tesseract Group Oy. Syftet med registrering och tillsyn av aktörerna inom branschen är att ta in dem i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

Från och med början av november 2019 kan endast tillhandahållare av virtuella valutor som uppfyller de lagstadgade kraven bedriva verksamhet i Finland. Registreringsskyldigheten har införts för att säkerställa att aktörerna uppfyller kraven, och de tillhandahållare av virtuella valutor som godkänts i registreringsprocessen förs in i Finansinspektionens register. Registreringskraven förutsatte att aktörerna under processen gjorde stora insatser i bland annat kundkontroll och skriftlig dokumentation av verksamheten.

– Registrering med utgångspunkt i penningtvättslagstiftningen utgör det första steget för att utvidga lagstiftningen till att gälla tillhandahållare av virtuella valutor. Trots att aktörerna nu registreras och omfattas av lagstiftningen är virtuella valutor i många hänseenden fortfarande riskfyllda investeringsobjekt, konstaterar ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen.

I samband med registreringsprocessen bedömer Finansinspektionen om sökanden har tillfredsställande rutiner för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, att kundmedel förvaras och skyddas på ett tillfredsställande sätt och att företagets ledning och nyckelpersoner uppfyller tillförlitlighetskriterierna. Sökandena har lämnat in skriftlig dokumentation till Finansinspektionen om hur kraven uppfylls i deras verksamhet. Efter registreringen uppföljs efterlevnaden av kraven bland annat genom olika slags utredningen och inspektioner.

Tillhandahållande av virtuella valutor i Finland utan registrering förbjuds med vite

Finansinspektionen övervakar att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor tillhandahåller tjänster Finland. Nya aktörer kan inte börja tillhandahålla tjänster i Finland förrän Finansinspektionen har godkänt deras ansökan om registrering som tillhandahållare av virtuella valutor. Om aktören inte uppfyller kraven, förbjuds verksamheten och förbudet förenas med vite.

Virtuella valutor fortfarande riskfyllda investeringsobjekt – trots registreringsskyldighet

Tillsyn och registrering av aktörerna påverkar inte särdragen i virtuella valutor eller riskerna med att investera i virtuella valutor. Till riskerna hör bland annat kraftiga och plötsliga värdefluktuationer och hot om dataintrång mot växelplattformar och virtuella plånböcker. Dessutom har flera virtuella valutor karaktären av spekulativt investeringsobjekt.

Lagstiftningen ställer inga riskhanterings- eller kapitalkrav för tillhandahållare av virtuella valutor. Finansinspektionens tillsyn av de nya aktörerna är snävare än av andra finansiella aktörer.

Tillhandahållande av virtuella valutor har karaktären av internationell och gränsöverskridande verksamhet. Därför är det möjligt att finländare som investerar i virtuella valutor också anlitar tjänster som tillhandahålls från någon annan stat.

– För den som överväger att investera i virtuella valutor lönar det sig att kontrollera om tillhandahållaren står under en nationell myndighets tillsyn. Det är bäst att vara väl insatt i riskerna. Kom också ihåg att läsa avtalsvillkoren noggrant, poängterar Hanna Heiskanen.

Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor bygger på EU:s penningtvättslagstiftning

Det är internationellt erkänt att virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem förknippas med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillämpningsområdet för direktivet om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har utvidgats att gälla tillhandahållare av virtuella valutor i hela EU. Detta ger myndigheterna bättre handlingsmöjligheter och tillgång till information för att förhindra, utreda och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Trots att kravet på registrering och tillsyn av virtuella valutor härrör från EU-regelverk, ger nationell registrering i en medlemsstat inte rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder.

Se också