Pressmeddelande 22.11.2017

Finansinspektionens varning: kryptovalutor och ICO:s (Initial Coin Offering) är riskfyllda investeringsobjekt

Den senaste tiden har det förekommit nyheter om att bitcoins kurs har gått upp. Den kändaste kryptovalutan, bitcoin, har ursprungligen utvecklats som betalningsmedel. För närvarande ser det emellertid ut som om bitcoin och andra kryptovalutor i första hand används som spekulativa investeringsobjekt och att de endast i andra hand används som betalningsmedel.

Förmodligen har strävan efter snabba vinster fått enskilda medborgare att köpa bitcoin och andra befintliga kryptovalutor. Riskerna med investeringar i kryptovalutor är emellertid inte helt identifierade. På grund av det varnar Finansinspektionen konsumenterna för riskerna med kryptovalutor.

Bitcoin och andra kryptovalutor är fullständigt spekulativa som investeringsobjekt. Deras värdebildning har ingen fast grund. Ingen betalar heller en egentlig avkastning på bitcoin, såsom utdelning eller ränta. Avkastningsförväntningarna grundar sig enbart på förväntningarna om att någon senare köper objektet till ett dyrare pris. En sådan form av investeringsverksamhet är alltid förknippad med betydande risker. Marknadspriserna på bitcoin och andra kryptovalutor har fluktuerat mycket kraftigt. Dessutom har en del av kryptovalutorna kunnat lanseras i bedrägerisyfte.

Den som har för avsikt att investera i ICO:s bör väga riskerna noga

Till kryptovalutor ansluter sig också fenomenet kallat ICO, dvs. "initial coin offering". Det innebär att man erbjuder en ny kryptovaluta, dvs. ett slags digitala ”polletter”, som vederlag för finansiering som söks från andra företag eller konsumenter. Investeraren deltar i ICO-finansieringsomgången genom att bevilja den som ansöker om finansiering antingen en officiell valuta eller en annan kryptovaluta och får den nya kryptovalutan som ska emitteras såsom vederlag. ICO:s villkor och genomförandesätt bestämmer på vilket sätt den nya kryptovalutan kan användas. Ibland kan den användas för att betala emittentens gällande eller eventuella framtida tjänster eller produkter, men ibland är den nya kryptovalutans användningssyfte oklar.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har uttryckt sin oro över konsumenternas ökade intresse att delta i ICO- finansieringsomgångar. Enligt ESMA är ICO:s förknippad med följande risker:

  • En ICO kan vara oreglerad. Regleringen som skyddar investerare kan inte nödvändigtvis tillämpas på ICO:s, och en del ICO:s har varit bedrägeri.
  • Risk för att förlora kapitalet antingen helt eller delvis. Risk för att förlora hela det investerade kapitalet är högt.
  • Kraftig prisfluktuation. Då andrahandsmarknad saknas kan det vara omöjligt att hitta en köpare av kryptovalutan, om investeraren vill avstå från den.
  • Otillräcklig information: den information som ges investerarna är ofta bristfällig, partisk eller missvisande.
  • Teknologirisker: det finns ingen garanti för att teknologin fungerar.

Finansinspektionen uppmanar dem som planerar att investera i kryptovalutor att noga väga ovan nämnda risker och att be dem som lanserar ICO:s att redogöra för investeringens villkor före det slutliga investeringsbeslutet.

Även Europeiska bankmyndigheten EBA har varnat konsumenterna för bitcoin och andra kryptovalutor redan i december 2013. I varningen framhävdes flera risker som fortfarande är aktuella och som ansluter sig till innehav av eller handel med bitcoin och andra kryptovalutor.

  • Konsumenten kan förlora sina pengar i samband med bytestjänsten
  • Pengarna kan stjälas från den digitala plånboken
  • Konsumenten har inget skydd då kryptovaluta används som betalningsmedel. Lagstiftningen erbjuder inte motsvarande skydd som fås för överföringar från en traditionell bank eller från andra betalkonton.
  • Kryptovalutans värde kan variera mycket snabbt och den kan t.o.m. sjunka till noll.

Den som planerar att lansera en ICO bör reda ut tillämplig reglering

ESMA har också publicerat anvisningar för dem som planerar att lansera ICO:s. Aktörerna ska ta reda på om ICO omfattas av någon reglering. Regleringen fastställs enligt hur ICO genomförs. Den kan t.ex. omfattas av regleringen om gräsrotsfinansiering, värdepapperslagstiftningen, regleringen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller så kan en ICO också lanseras på ett sätt som inte omfattas av regleringen inom finansbranschen.

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert (onsdag 22.11 fr.o.m. kl. 14). Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Se också