Pressmeddelande 18.9.2017

Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn den 30 juni 2017: Finanssektorn stabil, riskhanteringens betydelse framhävs

Siffrorna för slutet av juni, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att kapitaltäckningen i den finländska banksektorn är fortsatt stark och försäkringssektorns solvens god.

Nordeas styrelses beslut om en planerad flytt av bankens säte till Finland innebär mer likvärdiga konkurrensvillkor för bankverksamheten i Finland. Om planen förverkligas, kommer en större del av bankverksamheten i Finland än tidigare att omfattas av en enhetlig tillsyn och reglering.

Det gemensamma europeiska regelverket för banker lämnar dock fortfarande stort utrymme för tillsynsmyndigheternas nationella tolkningar. – Med tanke på genomsynligheten av finansmarknaden skulle det vara önskvärt med jämförbara kapitaltäckningskrav mellan länderna, säger direktör Anneli Tuominen.

Kapitaltäckningen i banksektorn fortsatt stark – sektorn föremål för betydlig omstrukturering under året

Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) för banksektorn var 20,1 % (31.12.2016: 22,1 %) och den totala kapitalrelationen 22,6 % (31.12.2016: 24,6 %) den 30 juni 2017. Kärnprimärkapitalrelationen försvagades av att Nordea Bank Finland Abp omstrukturerades till filial och från och med årsskiftet inte längre räknas med i siffrorna för banksektorn i Finland. Kärnprimärkapitalrelationen beräknad på jämförbara siffror sjönk med endast 0,2 procentenheter. Nedgången i kapitaltäckningsgraderna mildrades av att kapitalbasen ökade med ca 700 miljoner euro.

Banksektorns lönsamhet försvagades något, men är alltjämt god. Resultatet tyngdes av affärsutvecklingsprojekt, medan värdepappersrelaterade provisionsintäkter och nettointäkter från handel och investeringar bidrog till resultatet.

Den positiva trenden på aktiemarknaden lyfte avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar över avkastningskravet

Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var 4,2 % under första halvåret och låg därmed betydligt över avkastningskravet. Detta återspeglades i en starkare solvens under första halvåret. Arbetspensionstillgångarna i procent av ansvarsskulden låg på 130,4 % vid slutet av andra kvartalet.

Starkare solvens i liv- och skadeförsäkringsbolagen tack vare stigande räntor

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens stärktes trots något lägre intäkter av placeringsverksamheten jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Solvensgraden för livförsäkringssektorn låg på 213 % och för skadeförsäkringssektorn på 226 %.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen
  • biträdande direktör Jyri Helenius
  • avdelningschef Samu Kurri.

Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Artiklar

Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 2/2017 (på finska)