Pressmeddelande 8.6.2017

Kapitaltäckningen och solvensen i finanssektorn den 31 mars 2017: Finanssektorn stabil, stark kapitaltäckning i banksektorn, försäkringssektorns solvens bra

Enligt de uppgifter från slutet av mars månad som Finansinspektionen idag publicerade är den finska finanssektorn alltjämt stabil. Banksektorns kapitaltäckning är stark och försäkringssektorns solvens bra.

Banksektorns siffror alltjämt starka

Banksektorns kärnprimärkapitalrelation (CET 1) försvagades under perioden januari till mars och uppgick till 20,0 % (31.12.2016: 22,2 %) i slutet av mars. Den totala kapitalrelationen sjönk på motsvarande sätt till 22,5 % (31.12.2016: 24,6 %). Den inhemska banksektorns kärnprimärkapitalrelation (CET 1) försvagades på grund av Nordea Bank Finland Abp:s fusion med sitt svenska moderbolag och omvandling till en filial. Detta betyder att Nordea Bank Finland Abp inte längre är med i den finska banksektorns siffror. Därtill försvagades kärnprimärkapitalrelationen på grund av den nedre gräns som ECB ställde för OP-Gruppens riskvikter. Sänkningen av kapitaltäckningsgraderna bromsades ner av ökningen av vissa bankers kapitalbas, som huvudsakligen berodde på de ackumulerade vinstmedlen. Definitionen av termen banksektorn har även omfattat kreditinstitut från början av året.

Finans- och försäkringskonglomeratens kapitaltäckningsgrad var 1,5 (31.12.2016: 1,6). Försvagningen berodde på att kravet på kapitalbasen ökade i finanssektorn.

Arbetspensionssektorns solvens på en bra nivå, aktierisken har höjts

Förhållandet mellan arbetspensionssektorns pensionsmedel och ansvarsskulden ökade till 129,7 procent (31.12.2016: 128,6 %) tack vare de goda intäkterna av investeringarna. Sektorn har ökat risktagningen genom att öka aktieplaceringarnas andel. Detta möjliggjordes av en regleringsändring som trädde i kraft i början av 2017 och som till en större del än tidigare överför aktierisken under arbetspensionssystemets gemensamma ansvar. Intäkterna av investeringarna under första kvartalet (2,5 %) överskred klart avkastningskravet. Ändringen i sättet att kalkylera arbetspensionsanstalternas riskförmåga har ingen inverkan.

God solvens inom liv- och skadeförsäkringssektorerna

Livförsäkringssektorns solvensgrad (SCR) var 195 % (31.12.2016: 186 %) och skadeförsäkringssektorns 226 % (31.12.2016: 220 %). Livförsäkringsbolagens premieinkomst steg med 2,9 % jämför med perioden januari-mars 2016. Nyteckningen av placeringsprodukter var blygsam jämfört med tidigare år. Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst har legat på samma nivå i redan tre år. Intäkterna av investeringarna var 1,2 % i livförsäkringssektorn och 1,3 % i skadeförsäkringssektorn.

I banksektorn ingår nu även andra kreditinstitut

Finansinspektionen utvidgade banksektorns definition så att den från den 1 januari 2017 även omfattar andra inhemska kreditinstitut (Kommunfinans Abp, Nordea Hypoteksbank Abp, Nordea Finans Ab, Handelsbanken Finans Abp). Man beslöt att göra denna utvidgning för att sektorns relationstal på ett så omfattande sätt som möjligt ska beskriva kapitaltäckningen av de banker och kreditinstitut som är verksamma på bank- och kreditinstitutsmarknaden. Utvidgningen av definitionen höjer kapitaltäckningsgraderna jämfört med den tidigare tillämpade definitionen. 

Arbetspensionssektorns solvensmodell har ändrats

I arbetspensionssektorns nya solvensmodell iakttas från den 1 januari 2017 arbetspensionsanstalternas samtliga tillgångar, medan det i den solvenskalkylmodell som var i kraft i slutet av förra året bara iakttogs de tillgångar som utgjorde täckning för ansvarsskulden. Till följd av ändringen är den nya solvensgränsen och nyckeltalen i anslutning till den, till exempel den riskbaserade solvensställningen, inte jämförbara med nyckeltalen som baserar sig på den tidigare regleringen.

Ytterligare information

Jyri Helenius, biträdande direktör. Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5250, vardagar kl. 9–16.

Bilagor