Lehdistötiedote 8.6.2017

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2017: Finanssisektori vakaa, pankkisektorin vakavaraisuus vahva, vakuutussektorin hyvä

​Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa. Pankkisektorin vakavaraisuus on vahva ja vakuutussektorin vakavaraisuus hyvä.

Pankkisektorin luvut edelleen vahvat

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) heikkeni tammi-maaliskuussa ja oli maaliskuun lopussa 20,0 % (31.12.2016: 22,2 %). Kokonaisuusvakavaraisuussuhde laski vastaavasti 22,5 prosenttiin (31.12.2016: 24,6 %). Kotimaisen pankkisektorin ydinvakavaraisuutta (CET1) heikensi Nordea Pankki Suomi Oyj:n fuusioituminen ruotsalaiseen emoyhtiöönsä ja muuttuminen sivuliikkeeksi. Näin ollen se ei enää ole mukana Suomen pankkisektorin luvuissa. Lisäksi vakavaraisuussuhdetta heikensi EKP:n OP Ryhmän riskipainoille asettama alaraja. Vakavaraisuussuhdelukujen laskua loivensi joidenkin pankkien omien varojen kasvu, joka johtui pääosin karttuneista voittovaroista. Pankkisektorin määritelmä kattoi vuoden alusta lähtien myös luottolaitokset.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli 1,5 (31.12.2016: 1,6). Heikentyminen johtui siitä, että rahoitussektorin omien varojen vaade kasvoi.

Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla, osakeriskiä nostettu

Työeläkesektorin eläkevarojen suhde vastuuvelkaan kasvoi hyvän sijoitustuoton tukemana 129,7 prosenttiin (31.12.2016: 128,6 %). Sektori on lisännyt riskinottoa kasvattamalla osakesijoituksien osuutta. Tämän mahdollisti vuoden 2017 alussa voimaan tullut sääntelymuutos, joka siirtää osakeriskin aiempaa suuremmalta osin työeläkejärjestelmän yhteiselle vastuulle. Ensimmäisen neljänneksen sijoitustuotto (2,5 %) ylitti selvästi tuottovaatimuksen. Työeläkelaitosten riskinkantokykyyn laskentatavan muutoksella ei ole vaikutusta.

Henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus hyvällä tasolla

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde (SCR) oli 195 % (31.12.2016: 186 %) ja vahinkovakuutussektorin SCR-suhde oli 226 % (31.12.2016: 220 %). Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 2,9 % vuoden 2016 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Sijoitustuotteiden uusmyynti oli vähäistä verrattuna aiempiin vuosiin. Vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulo on pysynyt ennallaan jo kolme vuotta. Sijoitustuotot olivat henkivakuutussektorilla 1,2 % ja vahinkovakuutussektorilla 1,3 %.

Pankkisektoriin luetaan nyt myös muut luottolaitokset

Finanssivalvonta laajensi pankkisektorin määritelmää siten, että siihen luetaan 1.1.2017 alkaen mukaan myös muut kotimaiset luottolaitokset (Kuntarahoitus Oyj, Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, Nordea Rahoitus Oy, Handelsbanken Rahoitus Oyj). Laajennukseen päädyttiin, jotta sektorin luku kuvaa mahdollisimman kattavasti pankki- ja luottolaitosmarkkinoilla toimivien pankkien ja luottolaitosten vakavaraisuutta. Sektorin määritelmän laajentaminen nostaa vakavaraisuuslukuja verrattuna aikaisemmin käytettyyn määritelmään.

Työeläkesektorin vakavaraisuusmalli muuttui

Työeläkesektorin uudessa vakavaraisuusmallissa huomioidaan 1.1.2017 alkaen työeläkelaitosten koko omaisuus, kun viime vuoden lopussa voimassa olleessa vakavaraisuuslaskennassa huomioitiin vain vastuuvelan katteena olevat varat. Muutoksen seurauksena uusi vakavaraisuusraja ja siihen liittyvät tunnusluvut, kuten riskiperusteinen vakavaraisuusasema, eivät ole vertailukelpoisia aiemman sääntelyn mukaisten tunnuslukujen kanssa.

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5250 arkisin klo 9–16.

Liitteet