Pressmeddelande 12.12.2017

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.9.2017: Finanssektorn är solvent, liv- och skadeförsäkringsbolagens premieinkomst på oförändrad nivå

Siffrorna för slutet av september, som idag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finländska finanssektorn fortfarande har en stark kapitaltäckning och solvens. Banksektorn har en stark kapitaltäckning och försäkringssektorn en god solvens.

​Banksektorns kapitaltäckning var fortsatt stark

Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) för banksektorn förbättrades i juli–september och var vid utgången av september 20,6 procent (30.6.2017: 20,1 %). Till den förbättrade kapitaltäckningen bidrog såväl minskningen av riskvägda poster som ökningen av kärnkapitalet, vilken i sin tur bygger på en ökning av balanserade vinstmedel och emission av egetkapitalinstrument. Den totala kapitalrelationen steg till 23,0 procent (30.6.2017: 22,6 %).

Den inhemska banksektorns kapitaltäckning var klart starkare än i genomsnitt i Europa, vilket delvis förklaras med genomsnittligt lägre riskvikter. Riskviktsgolvet på 15 procent för bostadslån, som tas i bruk från ingången av 2018, kommer att minska denna skillnad.

Trots den förbättrade kapitaltäckningen var kärnprimärkapitalrelationen (CET1) för banksektorn 1,5 procentenheter och den totala kapitalrelationen 1,6 procentenheter svagare än i slutet av 2016. En orsak till detta var framför allt att Nordea Bank Abp från ingången av detta år inte längre finns med i siffrorna för banksektorn i Finland, som en följd av vilket kapitalbasen inom sektorn minskade kraftigare än de riskvägda posterna. Kapitalrelationen försvagades ytterligare av den lägsta gränsen för riskvikter som Europeiska centralbanken fastställde för OP Gruppen.

Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomerat var på nästan oförändrad nivå och var 1,54 (30.6.2017: 1,57). Den lilla försvagningen jämfört med situationen vid utgången av 2016 berodde på det ökade minimikravet på kapitalbasen, vars underliggande orsaker är den ovan nämnda lägsta gränsen för riskvikter som ECB fastställde samt av de buffertkrav enligt prövning som ECB och Finansinspektionen fastställde under år 2017.

God avkastning på placeringarna förbättrade solvensen inom arbetspensionssektorn

Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var i januari–september 5,8 procent och goda intäkter i alla placeringsklasser förbättrade pensionsanstalternas solvens. Solvensställningen var 1,9 (30.6.2017: 1,8). Pensionsanstalternas placeringsrisk (solvensgräns) minskade jämfört med situationen i slutet av juni. Särskilt minskade ränte- och kreditmarginalrisken både mätt i pengar och i förhållande till andra placeringsklasser.

Liv- och skadeförsäkringssektorernas solvens på god nivå

Livförsäkringssektorns solvens har hållits på en god nivå: solvensgraden (SCR) inom sektorn var 207 procent (30.6.2017: 213 %). Skadeförsäkringssektorns solvens stärktes något och solvensgraden var god 228 procent (30.6.2017: 226 %). Både i liv- och skadeförsäkringsbolagen var premieinkomsten på oförändrad nivå, men nyförsäljningen av livförsäkringar fortsatte att sjunka. Avkastningen på placeringarna var från ingången av året inom livförsäkringssektorn 3,0 procent och inom skadeförsäkringssektorn 2,9 procent.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilagor (på finska)

Fjärde avsnitt har ändrats 12.12.2017 kl. 14.51.