Lehdistötiedote 12.12.2017

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2017: Finanssisektori vakavarainen, henki- ja vahinkoyhtiöiden maksutulo pysyi ennallaan

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakavarainen. Pankkisektorin vakavaraisuus on vahva ja vakuutussektorin vakavaraisuus hyvä.

​Pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) koheni heinä-syyskuussa ja oli syyskuun lopussa 20,6 % (30.6.2017: 20,1 %). Vakavaraisuuden vahvistumiseen vaikuttivat sekä riskipainotettujen erien lasku että ydinpääoman kasvu, jonka taustalla puolestaan olivat kertyneiden voittovarojen kasvu ja oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlasku. Kokonaisvakavaraisuussuhde nousi 23,0 prosenttiin (30.6.2017: 22,6 %).

Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus on selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi, mikä selittyy osittain keskimääräistä alhaisemmilla riskipainoilla. Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva asuntolainojen 15 prosentin riskipainolattia pienentää tätä eroa.

Vakavaraisuuden kohentumisesta huolimatta pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) oli 1,5 prosenttiyksikköä ja kokonaisvakavaraisuussuhde 1,6 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuoden 2016 lopussa. Tähän vaikutti ennen kaikkea se, ettei Nordea Pankki Suomi Oyj ole tämän vuoden alusta lukien mukana Suomen pankkisektorin luvuissa, minkä myötä sektorin omat varat laskivat riskipainotettuja eriä voimakkaammin. Lisäksi vakavaraisuussuhdetta heikensi Euroopan keskuspankin OP Ryhmän riskipainoille asettama alaraja.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku pysyi lähes muuttumattomana ja oli 1,54 (30.6.2017: 1,57). Lievä heikentyminen vuoden 2016 lopun tilanteeseen verrattuna johtui omien varojen vähimmäisvaatimuksen kasvusta, jonka taustalla puolestaan ovat edellä mainittu EKP:n asettama riskipainojen alaraja ja EKP:n ja Finanssivalvonnan vuoden 2017 aikana asettamat harkinnanvaraiset lisäpääomavaatimukset.

Sijoitusten hyvä tuotto paransi työeläkesektorin vakavaraisuutta

Työeläkelaitosten sijoitustuotto oli tammi-syyskuussa 5,8 %, ja hyvät tuotot kaikissa sijoitusluokissa paransivat eläkelaitosten vakavaraisuutta. Vakavaraisuusasema oli 1,9 (30.6.2017: 1,8). Eläkelaitosten sijoitusten riski (vakavaraisuusraja) pienentyi kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Erityisesti korko- ja luottomarginaaliriski pienentyi sekä rahassa mitattuna että suhteessa muihin sijoitusluokkiin.

Henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus hyvällä tasolla

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla: sektorin vakavaraisuussuhde (SCR) oli 207 % (30.6.2017: 213 %). Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui hieman, ja SCR-suhde oli hyvä 228 % (30.6.2017: 226 %). Sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulo pysyi ennallaan, mutta henkivakuutuksen uusmyynti oli edelleen laskussa. Sijoitusten tuotot vuoden alusta olivat henkivakuutussektorilla 3,0 % ja vahinkovakuutussektorilla 2,9 %.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liitteet

Neljättä kappaletta on muokattu 12.12.2017 klo 14.50.