Pressmeddelande 27.9.2016

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och begränsar inte den maximala belåningsgraden för bostadslån

Finansinspektionens direktion har beslutat att inte höja det kontracykliska buffertkravet för banker, utan kravet ligger kvar på noll. Den maximala belåningsgraden för bostadslån sänks inte heller och inga begränsningar av medräkningsbara säkerheter införs.
 
Förberedelserna för att före den 1 juli 2017 införa en lägsta gräns på 10 % för den genomsnittliga riskvikten i bolåneportföljen för kreditinstitut som tillämpar interna modeller fortsätter. 

Det kontracykliska buffertkravet enligt kreditinstitutslagen (10 kap. 4 §) höjs inte och ligger således alltjämt kvar på 0,0 %. Värdet på trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP, som primärt ligger till grund för bedömningen, skulle ge det kontracykliska buffertkravet referensvärdet 1,0 %, men detta förklaras av en ökning av koncernföretagens interna skulder.

De kompletterande riskmåtten tyder inte på en sådan ökning av det finansiella systemets sårbarheter som skulle förutsätta ett högre kontracykliskt buffertkrav.

Finansinspektionens direktion bedömer att det inte föreligger något behov av att skärpa den maximala belåningsgraden för bostadslån, eftersom inga tecken på en exceptionell ökning av riskerna för den finansiella stabiliteten har visat sig. Den maximala belåningsgraden ligger kvar på 90 % (95 % för förstabostäder) av säkerheternas verkliga värde.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. I enlighet med regelverket om euroområdets gemensamma banktillsyn föregicks beslutet av samråd med Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden i Finansinspektionens direktion, Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också